Chat với admin

mientayvn.com1

TÌM HIỂU VỀ DỊCH VỤ
Nếu gặp bất cứ vấn đề gì hãy liên hệ với chúng tôi qua một trong hai địa chỉ sau:
Thanhlam1910_2006@yahoo.com hoặc frbwrthes@gmail.com

TỪ NGÀY 31/12/2012, CHÚNG TÔI KHÔNG CÒN ĐĂNG TẢI BẢN DỊCH TRÊN TRANG WEB DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO

Thứ tự

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Khách hàng

Bản gốc

Bản dịch âm thanh

Bản đánh máy

TOÁN
1 18.02 Multivariable Calculus (chương trình học liệu mở của MIT) Giải tích hàm nhiều biến Nhà nghiên cứu Mở Web Web
2 18.03 Differential Equations (chương trình học liệu mở của MIT) Phương trình vi phân Nhà nghiên cứu Mở Web Web
3 18.06 Linear Algebra (chương trình học liệu mở của MIT) Đại số tuyến tính Nhà nghiên cứu Mở Web Web
4 Convex piecewise-linear fitting Khớp tuyến tính từng đoạn lồi Sinh viên Tải   Tải
5
Extending the applicability of the Gauss–Newton method under average Lipschitz–type conditions
Mở rộng khả năng của phương pháp Gauss-Newton trong các điều kiện loại Lipschitz trung bình
Sinh viên Tải   Tải
6

Regularized least-squares and Gauss-Newton Method

Phương pháp bình phương tối thiểu chính quy hóa và phương pháp Gauss - Newton

Sinh viên Tải   Tải
7
Convergence of Gauss–Newton's method and uniqueness of the solution
Sự hội tụ của phương pháp Gauss-Newton và tính duy nhất của nghiệm
Sinh viên Tải   Tải
8
Computer Methods for Ordinary Differential Equations and Differential-Algebraic Equations
Các phương pháp máy tính để giải phương trình vi phân và phương trình vi phân đại số Nhà nghiên cứu Tải Tải 9, 10
9 Introduction to Differential Algebraic Equations Nhập môn phương trình vi phân đại số Học viên Tải   Xem
10 Matlab: DAE Systems Matlab: Các hệ vi phân đại số   Tải   Xem
11 The Numerical Solution of Differential-Algebraic Systems by Runge-Kutta Methods

Nghiệm số của các hệ phương trình vi phân đại số bằng phương pháp Runge-Kutta

  Tải Nghe Xem
12
Introduction to Numerical Methods for Differential and Differential Algebraic Equations
Giới thiệu các phương pháp số để giải phương trình vi phân và vi phân đại số   Tải Nghe  
13 The Mathematical Description of Flows Mô tả toán học các dòng chảy   Tải Nghe  
14 An Adaptive Version of the Immersed Boundary Method Phiên bản thích ứng của phương pháp biên nhúng   Tải Nghe  
15 Immersed boundery method Phương pháp biên nhúng   Tải Nghe Bản mẫu
16
Numerical Solution of Differential Algebraic Equations
Nghiệm số của các phương trình vi phân đại số   Tải   Xem
17 Runge-Kutta methods for DAEs. A new approach Phương pháp Runge-Kutta cho các DAE. Một cách tiếp cận mới   Tải   Xem
18 Four Lectures on Differential-Algebraic Equations Bốn bài giảng phương trình vi phân - đại số   Tải   1, 2, 3
19 On Partitions of a Finite Set Về phân hoạch của một tập hợp hữu hạn   Tải   Tải
20
On the Number of Partitions of Sets and Natural Numbers
Về số phân hoạch của các tập hợp và các số tự nhiên
  Tải   Tải
21 Spanning cubic graph designs
Các thiết kế đồ thị bậc ba sinh (đồ thị bậc ba khung)
  Tải   Tải
22 Lectures on Integer Partitions Bài giảng về các phân hoạch nguyên   Tải   Tải
23 An Introduction to Homological Algebra Nhập môn đại số đồng đều (trang 234-243; 254-263)   Tải   234, 254
24 Basic algebra I Đại số cơ sở I   Tải   280-289
25 A first course of Homological Algebra Nhập môn đại số đồng đều   Tải   100-129
1
Semiconductor optical amplifier, tác giả Michael J.Connelly, NXB Kluwer Academic.
Bộ khuếch đại quang bán dẫn Sinh viên Tải   Web
2
Semiconductor Physics And Devices, tác giả Donald Neamen, NXB McGraw-Hill Science.
Vật lí và thiết bị bán dẫn Sinh viên Tải Không Pdf
3 Fundamentals of semiconductors Cơ sở bán dẫn Nhà nghiên cứu Tải   Sắp phát hành
4
Introduction to Solid State Physics, tác giả Charles Kittel, NXB Wiley.
Giới thiệu vật lí chất rắn Sinh viên Tải Web Trang 194-201
5
The k-p Method: Electronic Properties of Semiconductors, tác giả Lok C. Lew Yan Voon, Morten Willatzen, NXB springer.
Phương pháp k-p: Tính chất điện tử của bán dẫn Sinh viên Tải Web  
6 Smart Materials Vật liệu thông minh Sinh viên Tải Tải  
7
Group Theory in Physics - An Introduction
Lí thuyết nhóm trong vật lý - Nhập môn Sinh viên Tải Tải  
8 Solid State Physics - Problems And Solutions Vật lí trạng thái rắn - Bài tập và lời giải Sinh viên Tải BT 1.8 và 2.10, trang 3 đến trang 9  
9 Statistical Physics (khóa học vật lí lí thuyết của Landau) Vật lí thống kê Sinh viên Tải Bài 1 đến 4 Không
10 Introduction to Quantum Mechanics, David J. Griffiths, 1995.
Nhập môn cơ học lượng tử Nhà nghiên cứu, học viên cao học Tải I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7 II, IV, VI, IX
11 Introduction to electrodynamic solution manual Giải bài tập nhập môn điện động lực học Sinh viên Tải   Chương 4, 10, 11, 12
12 Gravity, J.Hartle Trọng lực Nhà nghiên cứu Tải   6.1
13 Statics and mechanics of materials Tĩnh học và cơ học vật liệu Sinh viên Tải Chương 1
14
Second harmonic generation with focused broad-band and high order transverse mode lasers
Sự tạo sóng hài bậc II với laser mode ngang bậc cao và dải rộng điều tiêu
Học viên cao học Tải Tải  
15 Nonlinear optics of Bessel beams Quang phi tuyến của các chùm Bessel   Tải   Tải
16 Generation of the second harmonics of Bessel light beams in a KTP crystal Sự phát sóng hài bậc hai với chùm Bessel trong tinh thể KTP   Tải   Tải
17 An experiment to study a ‘‘nondiffracting’’ light beam Thí nghiệm nghiên cứu chùm sáng không nhiễu xạ Nhà nghiên cứu Tải   Tải
18 Exact solutions for nondiffracting beams Các nghiệm chính xác của các chùm không nhiễu xạ   Tải   Tải
19
Adsorption of thiocyanate ions to the dodecanol/water interface characterized by UV second harmonic generation
Sự hấp thụ của các ion thiocyanate của bề mặt chuyển tiếp dodecanol/nước được xác định bằng sự tạo sóng hài bậc hai tử ngoại
Học viên cao học Tải Tải  
20
Surface tension by the ring method or Du Nouy method
Đo sức căng bề mặt bằng phương pháp vòng hay phương pháp Du Nouy
Sinh viên Tải Tải  
21 Heat capacity of gases Nhiệt dung của chất khí Sinh viên Tải Tải  
22 Doppler free saturation spectroscopy Quang phổ bão hòa phi Doppler Sinh viên Tải Tải  
23 Problems In Laser Physics Bài tập vật lý laser Sinh viên Tải   Chương 6, 7, 8, 9 (Xem)
24 Mechanism of linear and nonlinear optical effects of KDP and urea crystals Cơ chế của các hiệu ứng tuyến tính và phi tuyến của KDP và Urê Nhà nghiên cứu Tải   Tải
25 Fiber lasers ramp up the power Laser sợi quang tăng công suất Nhà nghiên cứu Tải   Tải
26 A HIGH EFFICIENCY DYE LASER TUNABLE FROM THE UV TO THE IR Laser màu hiệu suất cao bước sóng điều chỉnh được từ vùng cực tím đến hồng ngoại Nhà Nghiên cứu Tải Link Tải
27 Semiconductor laser Laser bán dẫn Sinh viên Thất lạc Tải  
28
One-Dimensional ZnO Nanostructures: Solution Growth and Functional Properties

Các cấu trúc nano ZnO một chiều: sự tăng trưởng trong dung dịch và các tính chất đặc trưng.

Sinh viên Tải   Xem
29

Face selective electrostatic control of hydrothermal zinc oxide nanowire synthesis

Điều khiển tĩnh điện chọn lọc bề mặt trong quá trình tổng hợp thủy nhiệt dây nano kẽm oxit Sinh viên Tải   Xem
30 Growth of InP Nanostructures via Reaction of Indium Droplets with Phosphide Ions: Synthesis of InP Quantum Rods and InP TiO2 Composites Sự tăng trưởng của cấu trúc nano qua phản ứng của các hạt Indium với các ion Phosphide: Tổng hợp thanh lượng tử InP và composite InP TiO2 Nhà nghiên cứu Tải Link  
31 Phonon Engineering in Nanostructures and Nanodevices Kỹ thuật phonon trong các cấu trúc nano và các thiết bị nano   Tải   Tải
32 Review of the magnetocaloric effect in manganite materials Tổng quan hiệu ứng từ nhiệt trong các vật liệu manganite Nhà nghiên cứu Tải Link  
33 Photonic Analog-To-Digital Conversion by use of Nonlinear Fabry-Perot Resonators Chuyển đổi tương tự sang số photonic bằng cách sử dụng buồng cộng hưởng Fabry-Perot phi tuyến Nhà nghiên cứu Tải   Link
34 Channel drop filters in photonic crystals Các bộ lọc tái định tuyến kênh trong các tinh thể photonic   Tải   trang 3, 4
35
Wide-angle beam refocusing using negative
refraction in non-uniform photonic crystal
waveguides
Sự tái hội tụ chùm góc rộng dùng chiết suất âm trong các ống dẫn sóng tinh thể photonic không đồng đều
  Tải   Phần 4, mô hình lan truyền cuối cùng
36
Nonlinear optics, third edition,, Tác giả Robert W. Boyd, NXB Academic Press
Quang phi tuyến Học viên cao học, nhà nghiên cứu Tải Không

Web

7.3

37 Stimulated Brillouin scattering Tán xạ Brillouin cảm ứng   Tải Phần 1.4 đến hết  
38 Ultrafast and intense field nonlinear optics Quang phi tuyến cường độ cao và siêu nhanh Nhà nghiên cứu Tải Web Pdf
39 Physics of nonlinear optics, tác giả Guangsheng He,Song H. Liu Vật lý quang phi tuyến Nhà nghiên cứu Xem   Xem
40 Introduction to confocal microscopy and image analysis Giới thiệu kính hiển vi đồng tiêu và phân tích ảnh Học viên Tải   Tải
41 Principles of Optics, Maxborn Nguyên lý quang học   Tải   Sắp phát hành
42 Optics, 4ed, Eugene Hecht Quang học Sinh viên Tải I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 Nhiễu xạ
43 Modern optics, Wiley 1990 Quang học hiện đại Nhà nghiên cứu Tải   Xem
44 Optical material Vật liệu quang Nhà nghiên cứu Tải 4.1.1, 7.2 Xem
45 CHAPTER 4: Thermal and wavelength modulation spectroscopy Quang phổ biến điệu theo nhiệt độ và bước sóng Nhà nghiên cứu Tải   Tải
46 Reflection transmission spectrophotometry characterizes OLED materials

Đặc tính quang phổ phản xạ, truyền qua của các vật liệu OLED

Nhà nghiên cứu Tải   Tải
47 ASTR 160: Frontiers and Controversies in Astrophysics (Đại học Yale) Các giới hạn và những cuộc tranh luận trong vật lí thiên văn Nhà nghiên cứu Mở Web Web
48 PHYS 200: Fundamentals of Physics (Đại học Yale) Cơ sở vật lí Nhà nghiên cứu Mở Web Web
49
Classical Mechanics 8.01 (chương trình học liệu mở của MIT)
Cơ học cổ điển Nhà nghiên cứu Mở Web Web
50 PENELOPE-2006: A Code System
for Monte Carlo Simulation of
Electron and Photon Transport
Hệ thống mã để mô phỏng Monte Carlo sự vận chuyển electron và photon Nhà nghiên cứu Tải 1 2  
51 Thất lạc bản gốc Nguyên tử trong buồng cộng hưởng tắt dần Nhà nghiên cứu Thất lạc   Xem
52 Ultraviolet photoresponse of porous ZnO thin films prepared by by unbalanced magnetron sputtering
Đáp ứng quang trong vùng tử ngoại của màng mỏng ZnO xốp được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron không cân bằng
Sinh viên Tải   Xem
53 A TUNABLE DYE LASER IN THE RANGE 1.0-1.145 micro mét
Laser màu bước sóng điều chỉnh được nằm trong khoảng 1.0 đến 1.145 micro mét
Học viên Tải   Xem
54 Characterization of Pb(Zr,Ti)O3 Thin Films Prepared by Metal-Organic Chemical Vapor Deposition Using a Solid Delivery System
Tính chất của màng mỏng Pb(Zr,Ti)O3
được chế tạo bằng phương pháp lắng tụ hơi hóa học hữu cơ kim loại dùng hệ thống cung cấp rắn
Sinh viên Tải   Xem
55 Cobalt nitride films produced by reactive pulsed laser deposition CHẾ TẠO MÀNG NITRIC COBAN BẰNG KĨ THUẬT BỐC BAY BẰNG XUNG LASER PHẢN ỨNG (PLD) Sinh viên Tải   Tải
56 Introduction to nonlinear optics Giới thiệu quang phi tuyến Sinh viên Tải   Tải
57 Mode locking Khóa mode Sinh viên Tải   Xem
58 Multilayered coatings with alternate pure Ti and TiNy CrN superlattice Các lớp phủ đa lớp Ti tinh khiết và các lớp siêu hợp mạng TiN/CrN xen kẽ nhau Sinh viên Tải   Tải
59 Nanophotonic Quang tử học Học viên Tải   Xem
60 Microstructure and optical properties of TiO2 thin films prepared by low pressure hot target reactive magnetron sputtering
Vi cấu trúc và tính chất quang học của màng TiO2 được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron phản ứng bia nóng áp suất thấp
Học viên gửi Tải   Xem
61 Improvement of thermoelectric properties with the addition of Sb to ZnO
Cải tiến tính chất nhiệt điện bằng cách thêm Sb vào ZnO
Học viên gửi Tải   Tải
62 Study of structural and optical properties of InSb-doped SiO2 thin films Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của màng mỏng SiO2 được pha tạp InSb Học viên Tải   Tải
63
Nucleation and growth behavior of chromium nitride film deposited on various substrates by magnetron sputtering
Sự tạo mầm và đặc tính tăng trưởng củamàngCrN được lắng tụ trên các đế khác nhau bằng kỹ thuật phún xạ Magetron.
Sinh viên Tải   Tải
64 Optical Properties of Solids Tính chất quang của vật rắn Học viên Tải Tải (Phần 1_5, trang 165-170) Chương 10 (xem)
65 PHONON TRANSPORT IN NANOSTRUCTURES WITH APPLICATION TO ULTRA-THIN SILICON-ON-INSULATOR (SOI) TRANSISTORS
VẬN CHUYỂN PHONON TRONG CÁC CẤU TRÚC NANO ỨNG DỤNG CHO CÁC TRANSISTOR SILIC SIÊU MỎNG TRÊN CHẤT CÁCH ĐIỆN
Học viên Tải   Xem
66 Thất lạc Quá trình quang học trong bán dẫn Học viên Đã thất lạc   Xem
67 Solution properties of dye lasers Rhodamine B in alcohols Tính chất dung dịch của các laser màu Rhodamine B trong cồn Học viên Tải Tải  
68 Thất lạc Tính chất quang học của bán dẫn, hấp thụ và phát xạ từ bán dẫn Học viên Thất lạc   Tải
69 Principles of Lasers Nguyên lý laser Học viên Tải  

Xem

Ví dụ

70 Electron Correlations in Narrow Energy Bands Tương quan điện tử trong các vùng năng lượng hẹp Học viên Tải   Xem
71 A note on buckling and vibration Bài giảng về uốn và dao động   Tải Nghe  
72
CRITICAL PARAMETERS AND MAGNETOCALORIC EFFECT IN THE LaCaMnPdO COMPOUND
Các tham số tới hạn và hiệu ứng từ nhiệt trong hợp chất LaCaMnPdO   Tải Nghe  
73 Planar Cartesian Kinematics Động học Đề Các phẳng   Tải Nghe  
74 Self Phase Modulation Sự tự điều biến pha   Tải   Mẫu
75 Codoping for the fabrication of p type ZnO
Chế tạo màng ZnO loại p bằng phương pháp đồng pha tạp
  Tải   Xem
76 Fundamentals of zinc oxide as a semiconductor Cơ bản về oxit kẽm với vai trò là chất bán dẫn   Tải   Xem
77

SPUTTER DEPOSITION OF ZNO THIN FILMS

Màng mỏng ZnO được chế tạo bằng phương pháp lắng đọng phún xạ
  Tải   Xem
78

The recent advances of research on p type ZnO thin film

Các bước tiến gần đây trong nghiên cứu màng mỏng ZnO loại p   Tải   Xem
79

Variation of N acceptor energy induced by Al N codoping in ZnO films

Sự thay đổi năng lượng acceptor do đồng pha tạp Al-N trong màng mỏng ZnO   Tải   Xem
80 ZnO thin films and light emitting diodes
Các màng mỏng ZnO và các diot phát quang
  Tải   Xem
81
Critical parameters near the ferromagnetic paramagnetic phase transition in La0.7A0.3(Mn(1-x)bx)O3
Các tham số tới hạn gần dịch pha sắt từ-thuận từ trong La0.7A0.3(Mn(1-x)bx)O3   Tải   Xem
82
Inherent Fingerprint Luminescence Detection by Laser
Sự tự phát quang từ vân tay--Phát hiện bằng laser   Tải   Xem
83 Laser Detection of Latent Fingerprints on Skin Phát hiện các dấu vân tay ẩn trên da   Tải   Xem
84
Laser Detection of Latent Fingerprints
Treatment with Glue Containing
Cyanoacrylate Ester
Phát hiện các dấu vân tay ẩn: xử lý với keo chứa Cyanoacrylate Ester   Tải   Xem
85 Fingerprint Detection Using Lasers Sử dụng laser phát hiện dấu vân tay   Tải   Tải
86 Finding Forensic Evidence Using Lights

Sử dụng ánh sáng để tìm chứng cứ pháp lý

  Tải   Tải
87
Critical Exponents for the Ferromagnetic-Paramagnetic Transition in La0.7Sr0.3
Mn0.8Ti0.2O3
Các số mũ tới hạn trong dịch chuyển sắt từ-thuận từ trong La0.7Sr0.3
Mn0.8Ti0.2O3
  Tải Nghe  
88
Observation of mixed-phase behavior in the Mn-doped cobaltite La0.7Sr0.3Co1-x Mnx O3( x = 0–0.5)
Quan sát tính chất pha hỗn hợp trong cobaltite được pha tạp Mn La0.7Sr0.3Co1-x Mnx O3( x = 0–0.5)   Tải Nghe  
89   Bộ phận điều chỉnh tần số laser   Xem   Xem
90 Analysis of residual stresses at weld repairs Phân tích ứng suất dư tại các mối hàn sửa   Xem   Nghe
91

On the Physical Limits of Digital Optical Switching and Logic Elements

Về các giới hạn vật lý của công tắc quang học kỹ thuật số và các phần tử logic

  Xem   Xem
92
Photoinduced write-once read-many-times memory device based on DNA biopolymer nanocomposite
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
93 Electromagnetic Scattering Tán xạ điện từ   Tải  

Tài liệu 1

Tài liệu 2

Tài liệu 3

94
A beginner's guide to the modern theory of polarization
Hướng dẫn nhập môn lý thuyết phân cực hiện đại cho người mới bắt đầu
  Tải   Tải
 
Theory of Polarization: A Modern Approach
Lý thuyết phân cực: Một cách tiếp cận hiện đại
       
95
Electronic Structure and the Properties of Solids, part I
Cấu trúc điện tử và các tính chất của chất rắn, phần I
  Tải   Tải
96 Friction stir welding and processing Công nghệ gia công và hàn ma sát xoay   Tải   Tải
97
INDIVIDUAL DEDUCTION OF TWO ROUGHNESS PARAMETERS FOR QUANTUM WELLS FROM INTERSUBBAND ABSORPTION PEAK DATA
RÚT RA RIÊNG LẺ HAI THAM SỐ ĐỘ NHÁM CỦA CÁC GIẾNG LƯỢNG TỬ TỪ DỮ LIỆU PEAK HẤP THỤ GIỮA CÁC VÙNG CON
  Tải   Tải
98   Lý thuyết trường lượng tử   Tải   Tải
99
Performance, structure and mechanism of Pd–Ag alloy catalyst for selective oxidation of glycerol to dihydroxyacetone
Dịch phần 3.Kết quả và thảo luận   Tải   Tải
100 Review: friction stir welding tools
Tổng quan: Các công cụ hàn ma sát xoay
  Tải   Tải
101
Single-valued estimation of the interface profile from intersubband absorption linewidth data
Ước lượng đơn trị biên dạng bề mặt phân cách từ dữ liệu độ rộng vạch phổ hấp thụ giữa các vùng con
  Tải   Tải
102
The effect of ball milling in the microstructure and magnetic properties of
Pr2Fe17 compound
Ảnh hưởng của quá trình nghiền bi đến tính chất vi cấu trúc và tính chất từ của hợp chất Pr2Fe17
  Tải   Tải
103
Nonlinear characteristic and optical limiting effect of oil red O azo dye in liquid and solid media
ĐẶC TÍNH PHI TUYẾN VÀ HIỆU ỨNG GIỚI HẠN QUANG CỦA THUỐC NHUỘM AZO OIL RED O TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG VÀ RẮN
  Tải   Tải
104
Nonlinear Characterization of Safranin O Dye for Application in Optical Limiting
Xác định tính chất phi tuyến của thuốc nhuộm Safranin O ứng dụng trong giới hạn quang
  Tải   Tải
105
Optical Limiting Behavior of Acid Blue 29
under a Low Power CW He{Ne Laser Irradiation
Nhiên cứu tính chất giới hạn quang của acid blue 29 bằng laser He-Ne hoạt động ở chế độ liên tục công suất thấp
  Tải   Tải
106
Nonlinear absorption and excited state dynamics in Rhodamine B studied using Z -scan and degenerate four wave mixing techniques
Sự hấp thụ phi tuyến và động lực học trạng thái kích thích trong Rhodamine B được nghiên cứu dùng kỹ thuật Z-scan và kỹ thuật trộn 4 sóng suy biến
  Tải   Tải
107
High-sensitivity, single-beam n2 measurements
Phương pháp đo n2 có độ nhạy cao sử dụng một chùm laser duy nhất
  Tải   Tải
108
Z -scan technique through beam radius measurements
Kỹ thuật Z-scan dựa trên việc đo bán kính chùm   Tải   Tải
109 2.1-W picosecond passively mode-locked external-cavity semiconductor laser Laser bán dẫn buồng cộng hưởng ngoài được khóa mode thụ động xung pico giây, công suất 2.1 W   Tải   Tải
110 Venturi Scrubbers Máy lọc hơi đốt Venturi (Lý thuyết cháy)   Tải   Tải
111
HEAT TRANSFER IN TURBULENT FLOW ON A HORIZONTAL TUBE FALLING FILM EVAPORATOR. A THEORETICAL .APPROACH

QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT Ở CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY RỐI TRONG THIẾT BỊ BỐC HƠI MÀNG RƠI KIỂU ỐNG NẰM NGANG: MỘT PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN LÝ THUYẾT

  Tải   Tải
112 Fundamental of solar cells Cơ sở về pin mặt trời (chương 6)   Tải   Tải
113

LASER Q-SWITCHING

KỸ THUẬT TẠO LASER XUNG   Tải   Tải
114

Magnetic nanoparticle drug delivery systems for targeting tumor

Các hệ thống dẫn truyền thuốc đến mô mục tiêu bằng hạt nano từ

  Tải   Tải
115 MODE SELECTION IN Q SWITCHED LASERS Chọn lọc mode trong các laser công tắc Q (laser xung khổng lồ)   Tải   Tải
116 Nanoscale Materials in Chemistry Vật liệu nano trong hóa học   Tải   Tải
117

Surface Roughness Analysis and Measurement Techniques

Phân tích và kỹ thuật đo độ nhám bề mặt   Tải   Tải
118

Electrostatic Fields in Matter

Trường tĩnh điện trong vật chất   Tải   Tải
119 Tunable Bandgap in Silicene and Germanene

Độ rộng vùng cấm tùy chỉnh trong Silicene và Germanene

  Tải   Tải
120 Uniform-sized PLA nanoparticles: Preparation by premix membrane emulsification

Các hạt nano PLA kích thước đồng đều: Điều chế bằng phương pháp nhũ tương màng trộn trước

  Tải   Tải
121       Tải    
122 Photocatalysis, Catalysis Science & Technology Quang xúc tác, tạp chí Catalysis Science & Technology       Xem
123
A thermodynamic model for the melting of supported metal nanoparticles
Mô hình nhiệt động lực học cho quá trình nóng chảy của các hạt nano kim loại phủ   Tải   Xem
124
Finite Size Effect of Nanoparticles to the Atomic Pair Distribution Functions
Sự Ảnh Hưởng của Kích Thước Hữu Hạn của Các Hạt Nano đến các Hàm Phân Bố Cặp Nguyên Tử   Tải   Xem
125
Fundamentals of engineering thermodynamics
Cơ sở nhiệt động học kỹ thuật   Tải   Trang mẫu
126
Molecular dynamics simulations of surfactant and nanoparticle self-assembly at liquid-liquid interfaces
Mô phỏng động học phân tử quá trình tự sắp xếp của các phân tử hoạt động bề mặt và hạt nano ở các bề mặt phân cách giữa hai lớp chất lỏng
  Tải   Xem
127
Silicene: Compelling Experimental Evidence for Graphenelike Two-Dimensional Silicon

Silicene: Bằng chứng thực nghiệm thuyết phục về Silic hai chiều tương đồng với Graphene

  Tải   Xem
128 Transport Properties in the Drying of solids Đặc tính vận chuyển trong quá trình sấy khô vật liệu rắn   Tải   Xem
129 Two- and One-Dimensional Honeycomb Structures of Silicon and Germanium Các cấu trúc tổ ong hai chiều và một chiều của Silic và Gecmani   Tải   Xem
130
All-optical Signal Processing Using Nonlinear Periodic Structures A Study of Temporal Response
Xử lý tín hiệu toàn quang dùng cấu trúc tuần hoàn phi tuyến: Nghiên cứu đáp ứng thời gian
  Tải   Tải
131

Controlling the Velocity of Light Pulses

Điều khiển vận tốc của các xung ánh sáng   Tải   Tải
132

Dispersive properties of electromagnetically induced transparency

Tính chất tán sắc của vật liệu trong suốt cảm ứng điện từ   Tải   Tải
133 Laser spectroscopy Quang phổ laser   Tải   Tải
134
Organic Materials for Third-Order Nonlinear Optics

Vật liệu hữu cơ cho Quang phi tuyến bậc 3

  Tải   Tải
135
Plasmonics: Merging Rhotonics and Electronics at Nanoscale Dimensions

Plasmonics: Hợp nhất photonic và điện tử học ở kích thước nano

  Tải   Tải
136 Plasmonics (tài liệu bổ sung)     Tải   Tải
137 Plasmonics beyond the diffraction limit

Plasmonics vượt qua giới hạn nhiễu xạ

  Tải   Tải
138 Quantum electrostatics of insulators Tĩnh điện học lượng tử của điện môi   Tải   Tải
139
Third-Order Nonlinear Optical Response in Organic Materials: Theoretical and Experimental Aspects
Quang phi tuyến bậc III trong Vật liệu hữu cơ: Các khía cạnh lý thuyết và thực nghiệm   Tải   Tải
140
Undergraduate Instrumental Analysis
Phân tích dụng cụ hệ đại học   Tải   Tải
141            
HÓA
1 5.112 Principles of Chemical Science (chương trình học liệu mở của MIT) Nguyên lí hóa học Nhà nghiên cứu Mở Web Web
2 Industrial Inorganic Pigments,Third Edition Chất tạo màu vô cơ công nghiệp, xuất bản lần III Sinh viên Tải   Sắp phát hành
3 Dyes from Antiquity Thuốc nhuộm từ thời cổ xưa Sinh viên Tải Tải  
4
3.091 Introduction to Solid State Chemistry (chương trình học liệu mở của MIT)
Nhập môn hóa học trạng thái rắn Nhà nghiên cứu Mở Web Web
5 CHEM 125 - Freshman Organic Chemistry, Fall 2008 (Đại học Yale) Hóa hữu cơ năm I Nhà nghiên cứu Mở Web Web
6   Câu hỏi công nghệ sản xuất bánh kẹo   Mở   Xem
7   Câu hỏi công nghệ sản xuất bánh kẹo 1   Xem   Xem
 
Purification of Epothilones A and B with Column Chromatography on a Sephadex LH-20
Tinh chế Epothilones A và B bằng phương pháp sắc ký cột trên Sephadex LH-20   Tải   Xem
8

Benzoylation of benzene and substituted benzenes catalyzed by superacid Zr02:H2S04

Phản ứng benzoyl hóa của benzen và benzen thế được xúc tác bằng siêu axit Zr02:H2S04

  Tải   Tải
9

Chiral phosphine-prolineamide as an organocatalyst in direct asymmetric aldol reactions

Chiral phosphine-prolineamide với vai trò là chất xúc tác hữu cơ trong các phản ứng aldol bất đối xứng trực tiếp

  Tải   Tải
10

Chiral phosphinothiourea organocatalyst in the enantioselective Morita- Baylis-Hillman reactions of aromatic aldehydes with methyl vinyl ketone

Chất xúc tác hữu cơ phosphinothiourea chiral trong các phản ứng Morita- Baylis-Hillman chọn lọc đối quang của các andehit thơm với methyl vinyl ketone

  Tải   Tải
11 Proline-catalyzed asymmetric reactions

Phản ứng bất đối xứng xúc tác bằng Proline

  Tải   Tải
12
Proline-threonine dipeptide as an organocatalyst for the direct asymmetric aldol reaction

Proline-threonine dipeptide với vai trò là chất xúc tác hữu cơ cho phản ứng aldol bất đối xứng trực tiếp

  Tải   Tải
13

Rational Design of Organocatalyst: Highly Stereoselective Michael Addition of Cyclic Ketones to Nitroolefins

Thiết kế Rational (hợp lí, có lí trí) chất xúc tác hữu cơ: Phản ứng cộng hợp Michael có tính chọn lọc lập thể cao của các Ketone vòng với các  Nitroolefin.

  Tải   Tải
14 Section SI Syntheses of Materials Methods

Mục S1 Tổng hợp vật liệu Các phương pháp

  Tải   Tải
15 Superacid Chemistry Hóa học siêu axit   Tải   Tải
16 Scheme S1. Cyclization of (±)-citronellal to isopulegol isomers

Sơ đồ S1. Quá trình tạo vòng (±)-citronellal thành các đồng phân isopulegol

  Tải   Tải
17 Superacidity in Sulfated Metal-Organic Framework

Siêu axit trong vật liệu khung kim loại-hữu cơ sulfate hóa

  Tải   Tải
18

SYNTHESIS OF NEW ENANTIOPURE THIOUREAS DERIVED FROM (S)-PROLINE

TỔNG HỢP ENANTIOPURE THIOUREAS MỚI CÓ NGUỒN GỐC TỪ (S)-PROLINE
  Tải   Tải
19 Synthesis of Solid Superacid Catalyst with Acid Strength of

Tổng hợp chất xúc tác siêu axit rắn có độ axit…..

  Tải   Tải
20 Electrometric indication methods Phương pháp chỉ thị thông qua các phép đo điện   Tải   Tải
             
SINH
1 7.012 Introduction to Biology (chương trình học liệu mở của MIT) Nhập môn sinh học Nhà nghiên cứu Mở Web Web
2 7.014 Introduction to Biology (chương trình học liệu mở của MIT) Nhập môn sinh học Nhà nghiên cứu Mở Web Web
3 Principles of Evolution, Ecology and Behavior (Đại học Yale) Nguyên lí tiến hóa, sinh thái học và tập tính Nhà nghiên cứu Mở Web Web
4

The Innovation of Technology for Microalgae Cultivation and Its Application in Functional Foods and the Nutraceutical Industry

Đổi mới Công nghệ nuôi vi tảo và ứng dụng của nó trong thực phẩm chức năng và Công nghiệp thực phẩm dinh dưỡng
  Tải   Xem
5
Anaerobic Oxidation of Dissolved Hydrogen Sulfide in Continuous Culture of the Phototrophic Bacterium Prosthecochloris aestuarii
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
6 Bacterial sulfite-oxidizing enzymes Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
7
Biofiltration of reduced sulphur compounds and community analysis of sulphur-oxidizing bacteria
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
8
Biological sulfide oxidation in an airlift bioreactor
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
9
Bulk and surface characterization of crystalline and plastic sulphur oxidized by twoThiobacillusspecies
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
10
Characteristics of HaS Oxidizing Bacteria Inhabiting a Peat Biofilter
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
11
Comparison of bioleaching of heavy metals from sewage sludge using iron- and sulfur-oxidizing bacteria
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
12
Comparison of different bioreactor systems for indirect H2S removal using iron-oxidizing bacteria
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
13
Elemental Sulfur Oxidation byThiobacillusspp. and Aerobic Heterotrophic Sulfur-Oxidizing Bacteria
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
14
Enhanced Removability of Odorous Sulfur-Containing Gases Mixed Cultures of Purified Bacteria from Peat Biofilters
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
15
IMPACT OF MICROBIAL DIVERSITY AND SULFUR CHEMISTRY ON SAFEGUARDING SULFIDIC MINE WASTE
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
16
Isolation and identification of moderately thermophilic acidophiliciron
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
17
Microbial coal desulfurization in an airlift bioreactor by sulfur-oxidizing bacterium Thiobacillus ferrooxidans
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
18
Removal of organo-sulphur odour compounds by Thiobacillus novellus SRM, sulphur-oxidizing microorganisms
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
19 Sulfur oxidation by phototrophic bacteria Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
20
THE INITIAL PRODUCT AND PROPERTIES OF THE SULFUR-OXIDIZING ENZYME OF THIOBACILLI
Nghe trong bản dịch   Tải Tải  
21 Beggiatoa, Thiothrix, and ThiopIoca Beggiatoa, Thiothrix, và ThiopIoca   Tải   Tải
22
Biological applications of magnetic nanoparticle
Ứng dụng sinh học của các hạt nano từ   Tải   Tải
23
Biology of Pseudomonas stutzeri
Đặc tính sinh học của vi khuẩn Pseudomonas stutzeri
  Tải   Tải
24 BrockBM, Metabolic Diversity Dịch phần 17.10   Tải   Tải
25
Characterization of Sulfur Oxidation by an Autotrophic Sulfur Oxidizer, Thiobacillus
sp. ASWW-2
Đặc tính của quá trình oxy hóa lưu huỳnh bằng tác nhân oxy hóa lưu huỳnh tự dưỡng, Thiobacillus sp. ASWW-2
  Tải   Tải
26
Changes of isoflavone in soybean cotyledons soaked in different volumes of water
Sự thay đổi isoflavone trong lá mầm đậu
nành ngâm trong các thể tích nước khác
nhau
  Tải   Tải
27   Động vật học   Tải   Tải
28
Enterobacteriaceae: Introduction and Identification
Enterobacteriaceae: Giới thiệu và định danh
  Tải   Tải
29
Enumeration, Isolation, and Characterization of Beggiatoa from Freshwater Sediments
Đếm, phân lập và xác định tính chất của Beggiatoa sống trong trầm tích nước ngọt
  Tải   Tải
30
Identification of Members of the Metabolically Active Microbial Populations Associated with Beggiatoa Species Mat Communities from Gulf of Mexico Cold-Seep Sediments
Xác định các thành viên của quần thể vi sinh vật có hoạt tính trao đổi chất gắn với quần xã thảm của các loài Beggiatoa từ
trầm tích phun lạnh ở Vịnh Mexico
  Tải   Tải
31
Improved Enrichment and Isolation Procedures for Obtaining Pure Cultures of
Beggiatoa
Cải thiện quá trình làm giàu và phân lập để
thu được các chủng Beggiatoa thuần
  Tải   Tải
32
ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF A NOVEL
DENITRIFYING BACTERIUM WITH HIGH NITRATE REMOVAL: PSEUDOMONAS STUTZERI
PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ
ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT LOẠI VI KHUẨN KHỬ ĐẠM MỚI CÓ KHẢ NĂNG KHỬ NITRAT CAO: PSEUDOMONAS STUTZERI
  Tải   Tải
33
Isolation and characterization of Pseudomonas stutzeri QZ1 from an anoxic sulfide-oxidizing bioreactor
Sự phân lập và xác định tính chất của Pseudomonas stutzeri QZ1 từ lò phản ứng sinh học oxy hóa sunfua thiếu oxy
  Tải   Tải
34 Methanol oxidation as probe reaction     Tải   Tải
35
Molecular Biology of Transgenic Animals
Sinh học phân tử của động vật chuyển gen
  Tải   Tải
36 Organic Nutrition of Beggiatoa sp.
Dinh dưỡng hữu cơ của Beggiatoa sp.
  Tải   Tải
37
Physiology of a marine Beggiatoa strain and the accompanying organism Pseudovibrio sp. - a facultatively oligotrophic bacterium
Sinh lý học của một chủng Beggiatoa biển và sinh vật đi kèm Pseudovibrio sp. - Một loại vi khuẩn nghèo dinh dưỡng không bắt buộc
  Tải   Tải
38 POLYNUCLEOTIDES dịch trang 739 đến 748   Tải   Tải
39
Removal of H2S in down-flow GAC biofiltration using sulfide oxidizing bacteria from concentrated latex wastewater
Loại bỏ H2S trong quá trình lọc sinh học GAC chảy xuôi bằng vi khuẩn oxy hóa sunfua lấy từ nước thải mũ cao su đậm đặc
  Tải   Tải
40
Sulfur Metabolism in Beggiatoa alba
Quá trình chuyển hóa lưu huỳnh trong Beggiatoa alba   Tải   Tải
41
REVIEW ARTICLE MECHANISMS OF DISEASE The New Beta-Lactamases
BÀI BÁO TỔNG QUAN CÁC CƠ CHẾ GÂY BỆNH Các Beta-Lactamase mới
  Tải   Tải
42 Tóm tắt hóa sinh     Tải   Tải
43
1/UVC/T-AR, UV-cabinet for PCR operations
1/UVC/T-AR, buồng UV phục vụ cho các hoạt động PCR
  Tải   Tải
44 Dịch tựa đề một số bài báo     Tải   Tải
45 Disposable Imniunosensing Cảm biến miễn dịch dùng một lần   Tải   Tải
46
Development and evaluation of an immunochromatographic strip for detection of Streptococcus suis type 2 antibody

Phát triển và đánh giá que thử sắc ký miễn dịch để phát hiện kháng thể Streptococcus suis loại 2

  Tải   Tải
47

Rapid and Sensitive Detection of Protein Biomarker Using a Portable Fluorescence Biosensor Based on Quantum Dots and a Lateral Flow Test Strip

Phát hiện nhanh và nhạy Biomarker Protein bằng cảm biến sinh học huỳnh quang cầm tay cấu thành từ các chấm lượng tự và que thử nhanh
  Tải   Tải
Y HỌC
1 BENG 100: Frontiers of Biomedical Engineering (Đại học Yale) Kĩ thuật y sinh Nhà nghiên cứu Mở Web Web
2 Esophagus (Clinical Anatomy) Thực quản       Tải
3 Disease Markers Chất chỉ điểm các loại bệnh   Tải   Tải
4       Tải    
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1 6.046J / 18.410J Introduction to Algorithms (SMA 5503) (chương trình học liệu mở của MIT) Nhập môn giải thuật Nhà nghiên cứu Mở Web Web
2 Web-2-0-Tools-in-Education-A-Quick-Guide-by-Mohamed-Amin-Embi
Các công cụ Web 2.0 trong giáo dục-Sách hướng dẫn học nhanh của Mohamed-Amin-Embi
Khách hàng Tải Link  
3 CRYPTOGRAPHY AND NETWORK
SECURITY
Kỹ thuật mã hóa và bảo mật mạng Sinh viên Tải Trang 89 đến 93, câu hỏi  
4 Internetworking and internet protocols Liên mạng và các giao thức internet   Tải Trang 1 đến 5  
5 Service Delivery Platform Architecture for the Next-Generation Network Kiến trúc nền phân phối dịch vụ cho mạng thế hệ kế tiếp   Tải Tải  
6 Testing Applications on the Web Các ứng dụng kiểm tra trên Web Sinh viên Tải Chương 12  
7
VI-SDB: A Convivial Approach for Description and Manipulation of Deductive and Stratified Databases
Một phương pháp lý thú để mô tả và xử lý các cơ sở dữ liệu suy diễn và phân tầng
  Tải   Tải
8
A Survey on Wavelet Applications in Data Mining
Nghiên cứu ứng dụng Wavelet trong khai thác dữ liệu
  Tải   Tải
9
A BASIS FOR DEDUCTIVE DATABASE SYSTEMS
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU SUY DIỄN
  Tải   Tải
10
A Family of Logical Knowledge Representation and Query Languages for New Applications
Datalog+/-: Họ các ngôn ngữ biểu diễn tri thức Logic và truy vấn cho các ứng dụng mới
  Tải   Tải
11
A Heuristic Approach for Horizontal Fragmentation and Allocation in DOODB
Phương pháp tự tìm tòi để phân mảnh
và allocation ngang trong DOODB
  Tải   Tải
12
A Non-standard Temporal Deductive Database
Cơ sở dữ liệu suy diễn thời gian không tiêu chuẩn
  Tải   Tải
13
A Wavelets Based Approach for Time Series Mining
Một Phương Pháp Khai Thác Chuỗi Thời
Gian Dựa Vào Wavelet
  Tải   Tải
14
Advanced Computer Architecture and Parallel Processing
Kiến trúc máy tính tiên tiến và xử lý song song, dịch các chương 1, 2, 3, 4, 8 và các bài tập của các chương này
  Tải   Tải
15 UMTS Security Bảo mật UMTS, dịch phần Thuật toán hạch (nhân) Kasumi   Tải   Tải
16
Clients, servers and delegation
Client, server phân quyền   Tải   Tải
17
Computational Geometry Algorithms and Applications Third Edition
Hình học tính toán Các thuật toán và ứng dụng Tái bản lần III, dịch chương 1, 2, 9, 11, và một phần chương 7
  Tải   Tải
18 Content Driven Superpixels and their Applications Siêu pixel điều khiển theo nội dung và một số ứng dụng   Tải  

Chương 1

Chương 2

19
C-Snoop: Cross Layer Approach to Improving TCP Performance over Wired and Wireless Networks
Tăng hiệu suất trên mạng có dây và không dây bằng giao thức C-Snoop
  Tải   Tải
20 Flynn's Taxonomy Nguyên tắc phân loại Flynn   Tải   Tải
21
Fuzzy Spatial Queries in Digital Spatial Data Libraries
Các truy vấn không gian mờ trong các thư viện dữ liệu không gian số
  Tải   Tải
22
Fuzzy Spatial Querying with Inexact Inference
Truy vấn không gian mờ bằng suy luận
không chính xác
  Tải   Tải
23   Kiến trúc cơ sở dữ liệu   Tải   Tải
24   Mã hóa TCM   Tải   Tải
25
PROGRAMMING WITH THE GENERAL PURPOSE INSTRUCTIONS
Lập trình với các nhóm lệnh phổ biến   Tải   Tải
26   Thiết kế và phân tích giải thuật   Tải   Tải
27
Efficiency Study of TCP Protocols in Infrastructured Wireless Networks
Nghiên cứu hiệu suất của các giao thức TCP trong các mạng không dây ở chế độ Infrastructure chế độ Infrastructure
  Tải   Tải
28
Mean value analysis of single server retrial queues
Phân tích giá trị trung bình các hàng đợi
retrial đơn của máy chủ
  Tải   Tải
29 SPRINT: A Scalable Parallel Classifier for Data Mining SPRINT: Một công cụ phân loại khả mở rộng cho quá trình khai thác dữ liệu   Tải   Tải
30 Top down network design Thiết kế mạng từ trên xuống   Tải   Tải
31
Using Motif Information to Improve Anytime Time Series Classification
Dùng thông tin Motif để cải thiện quá trình phân loại thời gian thực với thời gian tùy định
  Tải   Tải
32
A GENERAL DATALOG-BASED FRAMEWORK FOR TRACTABLE QUERY ANSWERING OVER ONTOLOGIES
MÔ HÌNH DATALOG TỔNG QUÁT ĐỂ TRẢ LỜI TRUY VẤN TRACTABLE TRÊN CÁC BẢN THỂ HỌC
  Tải   Xem
33
Datalog and Its Extensions for Semantic Web Databases
Datalog và các phần mở rộng của nó cho cơ sở dữ liệu web ngữ nghĩa   Tải   Xem
34
Answer Sets for Prioritized Logic Programs
Các Tập Trả Lời cho Các Chương Trình Logic Ưu Tiên   Tải   Xem
35

An Improved Three-Step Search Block-Matching Algorithm for Low Bit-Rate Video Coding Applications

Phiên bản nâng cao của thuật toán tìm kiếm ba bước theo sự phù  hợp khối phục vụ cho các ứng dụng mã hóa video tốc độ bit thấp

  Tải   Tải
36

Discretized Streams: Fault-Tolerant Streaming Computation at Scale

Các luồng rời rạc: Điện toán luồng dữ liệu có khả năng kháng lỗi cao hoạt động trên mọi kích thước hệ thống

  Tải   Tải
37

Weakly Stratified Logic Programs 

Chương trình logic phân tầng yếu

  Tải   Tải
        Tải    
        Tải    
ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
1 6.002 Circuits and Electronics (chương trình học liệu mở của MIT) Mạch và điện tử Nhà nghiên cứu Mở Web Web
2 High-breakdown-voltage pn-junction diodes on GaN substrates Diode tiếp xúc p-n điện áp đánh thủng cao trên đế GaN Nhà nghiên cứu Tải Link Không
3 EMC Problems of Power Electronic Converters Các vấn đề EMC trong các bộ chuyển đổi điện tử công suất Sinh viên Tải   Tải
4 Introduction to Electronics Cơ sở điện tử Sinh viên Tải   Pdf
5 Digital fundamentals, Thomas L. Floyd. Cơ sở kĩ thuật số Sinh viên Tải   Web
6
EFFICIENT FPGA IMPLEMENTATION OF GAUSSIAN NOISE GENERATOR FOR COMMUNICATION CHANNEL EMULATION
Thực thi FPGA hiệu suất cao của bộ tạo nhiễu Gauss để mô phỏng kênh truyền thông Sinh viên Tải Tải  
7 DESIGN OF HIGH SPEED AWGN COMMUNICATION CHANNEL EMULATOR Thiết kế hệ mô phỏng kênh truyền thông AWGN tốc độ cao Sinh viên Tải Tải Không
8 Modern Control Engineering, Third edition, Katsuhiko Ogata Kĩ thuật điều khiển hiện đại Sinh viên Tải 1.1&1.2, 1.3, 8.4 Không
9 TCP/IP Fundamentals Cơ bản về TCP/IP Sinh viên Tải Từ trang 200 đến hết phân nửa Không
10 High Performance Switches And Routers Các công tắc và các bộ định tuyến hiệu suất cao Sinh viên Tải   Mẫu
11

Defining a Service Delivery Platform Architecture using Generic IMS and SOA concepts

Định nghĩa kiến trúc nền phân phối dịch vụ dùng các khái niệm IMS và SOA tổng quát
Sinh viên Tải Tải  
12
DESIGN OF HIGH SPEED AWGN COMMUNICATION CHANNEL EMULATOR
Thiết kế bộ mô phỏng kênh truyền thông AWGN tốc độ cao
Sinh viên Tải Tải  
13 OFDM modulation techniques for domestic power line communication Các kỹ thuật điều biến OFDM cho truyền thông mạng điện gia đình   Tải   Tải
14 Private communication using chaotic light

Truyền thông bí mật dùng ánh sáng hỗn loạn

  Tải   Tải
15 Protection of Cables by Open Metal Conduits

Bảo vệ dây cáp bằng các ống kim loại hở

  Tải   Tải
16 Optimizations of a MIMO Relay Network Tối ưu hoá mạng chuyển tiếp MIMO   Tải   Mẫu
17 AC1 - Six-Step VSI Induction 3HP Motor Drive
Bộ truyền động động cơ 3HP cảm ứng VSI sáu bước AC1
  Tải   Tải
18 Active equipment Yêu cầu hoạt động   Tải   Tải
19
Advances in AC-DC Power Conversion
Topologies for More Electric Aircraft
Những bước tiến trong Tôpô chuyển đổi công suất AC-DC dành cho máy bay tiêm kích hoạt động bằng điện
  Tải   Tải
20 5th harmonic filte Bộ lọc hài bậc V   Tải   Tải
21 Board MLI SKYPER 32 R Technical Explanations
Mạch MLI Skyper ® PRO 32 R, giải trình kỹ thuật
  Tải   Tải
22 Device Proposal Đề xuất linh kiện   Tải   Tải
23 Driver Select Tool. Công cụ chọn driver   Tải   Tải
24
Instructors Manual Electric Machinery Fundamentals 4th Edition
Dịch mẫu trang 168   Tải   Tải
25 Lighting circuits     Tải   Tải
26 Logix5000 Controllers General Instructions Reference Manual Dịch trang 512, chương 13   Tải   Tải
27 mobile ip wimax overview IP di động trên nền wimax: tổng quan   Tải   Tải
28 On-site Testing and PD Diagnosis of High Voltage Power Cables
Kiểm tra tại chỗ và chuẩn đoán phóng điện cục bộ (chuẩn đoán PD) trên cáp nguồn (cáp điện lực)
  Tải   Tải
29 MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB® Thông tin vô tuyến MIMO-OFDM với MATLAB®, chương 11   Tải   Tải
30 Digital Integrated Circuits IC số   Tải   Mục 7.6 đến 7.8.2
MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ, CƠ KHÍ
1 Cutting tool applications Các ứng dụng dao tiện (công cụ cắt) Sinh viên 1,2,4,11   Chương 1, 2, 4, 11
2 GEMS K1 ECU hardware design Document Tài liệu thiết kế phần cứng GEMS K1 ECU Kỹ sư Tải   yêu cầu
3 GF 100     Tải   Tải
4 TCCS IGNITION SYSTEM Hệ thống đánh lửa TCCS   Tải   Mẫu
5 Manual for 3D Surface Magnetic Field Distribution Testing Apparatus
Sổ tay hướng dẫn sử dụng dụng cụ kiểm tra phân bố trường từ bề mặt ba chiều
Nhà nghiên cứu Tải Tải  
6 AUTOMATIC HYSTERESIS GRAPH AMT4 TEST SYSTEM Hệ thống kiểm tra đặc tính của vật liệu từ tự động AMT4 Nhà nghiên cứu Tải Tải  
7 FM 351 positioning module Mô đun điều khiển vị trí Kỹ sư Tải   yêu cầu
8   Hệ thống điều khiển hơi quá nhiệt Kỹ sư Tải   yêu cầu
9 MSC-1 MSC-1   Tải   1, 2
10 VHDL Programming by Example 4th Học lập trình VHDL qua ví dụ   Tải   Tải
11 PRODUCT DATA SHEET FOR TLF89082     Tải   Tải
KỸ THUẬT TỔNG HỢP
1 Model based Fault Diagnosis Techniques Dịch chương 5, 11, 12   Tải   Tải
2 UAc     Tải   Tải
KHOA HỌC XÃ HỘI
1 Introduction to psychology PSYC 110 (Đại học Yale) Nhập môn tâm lí học Nhà nghiên cứu Mở Web Web
2 Hunter L, a, b color scale Thang màu Hunter L, a, b Khách hàng Tải Link Không
3 10 things I love about Phuket 10 điều khiến tôi yêu quý Phuket   Tải   Tải
4
10 things to know before visiting Morocco
10 điều cần biết khi du lịch tới Ma-rốc   Tải   Tải
5 Advertising Media Planning Dịch phần "chọn lọc phương tiện truyền thông   Tải   Tải
6 Dịch vụ lặn Biển Diving service   Tải   Tải
7 Economic Growth and CO2 Emissions in the European Union
Sự tăng trưởng kinh tế và lượng CO2 thải ra trong Liên Minh Châu Âu EU
  Tải   Tải
8
Energy Consumption, Economic Growth and CO2 Emissions: Evidence from Panel Data for MENA Region
Sự tiêu thụ năng lượng, tăng trưởng kinh tế và lượng khí thải CO2: minh chứng từ dữ liệu bảng của khu vực MENA
  Tải   Tải
9 EXCHANGE RATE PASS THROUGH IN EMERGING MARKETS Dịch từ trang 5 đến trang 12   Tải   Tải
10
FACTORS INFLUENCING CHINESE SUPPLIERS’ QUALITY PERFORMANCE: A SUPPLIER SELECTION MODEL FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs) TO ENSURE THEIR CHINESE SUPPLERS’ ABILITY TO PROVIDE
QUALITY PRODUCTS
Dịch từ trang 61 đến 81   Tải   Tải
11 Hệ điều hành điện thoại di động     Tải   Tải
12
How does VN accession to the WTO change spatial incidence of poverty Jujii 2008
Việt Nam gia nhập WTO làm thay đổi phạm vi ảnh hưởng của đói nghèo như thế nào
  Tải   Tải
13 Giá như tôi biết điều này trước khi học
đại học
If only I had known this before studying at university
  Tải   Tải
14 Last day event Cuộc khủng hoảng cuối cùng của thế giới   Tải   Tải
15 Leadership and Managing People Lãnh đạo và quản lý con người   Tải   Tải
16 Lee Kuan Yew: Race, Culture and Genes
Lý Quang Diệu: Chủng tộc, Văn hoá và Gen
  Tải   Tải
17
Making Your First Game: A Walkthrough for Game Developers
Thiết kế game đầu tiên cho riêng bạn:
Hướng dẫn cho người lập trình game
  Tải   Tải
18 Mạng xã hội     Tải   Tải
19
NEW PUBLIC MANAGEMENT AS A
TEMPLATE FOR REFORMS IN LOW-INCOME COUNTRY
QUẢN LÝ CÔNG MỚI VỚI VAI TRÒ
LÀ MÔ HÌNH CẢI CÁCH ở những nước có thu nhập thấp
  Tải   Tải
20
New Public Management in China at the
Local Level: Competition- Driven Local
Public Service Reform in Tianjin
Quản lý công mới cấp địa phương
ở Trung Quốc:- Cải cách dịch vụ
công địa phương ở Thiên Tân
  Tải   Tải
21 PUBLIC MANAGEMENT IN
DEVELOPING COUNTRIES
QUẢN LÝ CÔNG Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
  Tải   Tải
22 Regulation, Contracting and Public
Ownership
Quy chế, ký kết và quyền sở hữu
công
  Tải   Tải
23
"Revenue Accounting" in the Age of E-Commerce
Kế toán doanh thu” trong thời đại Thương mại điện tử
  Tải   Tải
24
The Critical Review of New Public Management Model and its Criticisms
Đánh giá mô hình quản lý công mới và những chỉ trích về mô hình này
  Tải   Tải
25 Tiếng Anh xây dựng     Tải   Tải
26
Trilemma Stability and International Macroeconomic Archetypes
Dịch phần 5, bảng phân tích hồi quy   Tải   Tải
27 A Study on the Living Habits and Business Negotiation Styles of Philippine Chinese Nghiên cứu Thói quen sống và Phong cách đàm phán kinh doanh của người Phillipin gốc Hoa   Tải   Tải
28
Hospital foodservice: a comparative analysis of systems and introducing the ‘Steamplicity’ concept
Dịch vụ thực phẩm bệnh viện: phân tích so sánh các hệ thống và giới thiệu khái niệm ‘Steamplicity’ (phục lục A)   Tải   Tải
29 Tea Trà   Tải   Tải
30
Transnationalizing the History of the Chinese in the Philippines during the American

Lịch sử người Hoa ở Phi-líp-pin trong giai đoạn thuộc địa Hoa Kỳ dưới góc nhìn xuyên quốc gia:

  Tải   Tải
31 The AgeCare Case Study Nghiên cứu tình huống AgeCare   Tải   Tải
32 Willingness to pay for municipality hospital services in rural Japan Mức sẵn sàng chi trả cho dịch vụ y tế ở bệnh viện tự quản thuộc vùng nông thôn Nhật Bản   Tải   Tải
33 The Case of Food Services for Winnipeg Hospitals Trường hợp dịch vụ cung cấp thức ăn ở các bệnh viện thuộc thành phố Winnipeg   Tải   Tải
34
Patients’ nutritional care in hospital: An ethnographic study of nurses’ role and patients’ experience
Chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân trong bệnh viện: Một nghiên cứu dân tộc học về vai trò của y tá và trải nghiệm của bệnh nhân
  Tải   Tải
35 Dịch từ trang IDEAS Search     Tải   Tải
36 EIGHTEENTH-CENTURY MALAYA AND THE BUGIS MALAYSIA THẾ KỶ XVIII VÀ BUGIS   Tải   Tải
37 Income diversification of rural households in Central Sulawesi, Indonesia

Đa dạng hóa thu nhập của các hộ gia đình nông thôn ở Trung Sulawesi, Indonesia

  Tải   Tải
38
Analyzing the determinants of willingness-to-pay values for testing the validity of the contingent valuation method. Application to home care compared to hospital care
Phân tích các yếu tố quyết định mức sẵn lòng chi trả nhằm minh chứng tính hiệu lực (khả năng) của phương pháp đánh giá ngẫu nhiên. Áp dụng để so sánh chăm sóc tại nhà và bệnh viện
  Tải   Xem
39 Ethical values and motives driving organic food choice Giá trị đạo đức và động cơ đạo đức chi phối việc chọn lựa thực phẩm hữu cơ   Tải   Xem
40
Patients’ nutritional care in hospital: An ethnographic study of nurses’ role and patients’ experience
Chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân trong bệnh viện: Một nghiên cứu dân tộc học về vai trò của y tá và trải nghiệm của bệnh nhân
  Tải  

Mục lục

Tóm tắt dự án đến IV

4.2.1 đến 7.1.7.2

41 Results for in-sample predictive regressions Kết quả hồi quy dự báo trong mẫu   Tải   Xem
41
Analysing Shared Service Contracts: The Case of Food Services for Winnipeg Hospitals
Phân tích các hợp đồng dịch vụ dùng chung: Trường hợp dịch vụ cung cấp thức ăn ở các bệnh viện thuộc thành phố Winnipeg
  Tải  

Đoạn đầu

Mức sẵn lòng chi trả

42 Willing to pay restaurant Mức sẵn lòng chi trả cho thức ăn trong nhà hàng   Tải   trang 8, 9,10,15, 16, 17,18, 19, và 84 đến 90
43
Willingness to pay for municipality hospital services in rural Japan: a contingent valuation study
Mức sẵn sàng chi trả cho dịch vụ y tế ở bệnh viện tự quản thuộc vùng nông thôn Nhật Bản: Một nghiên cứu đánh giá ngẫu tiên
  Tải   Xem
44 Scandalous Love Letters From Famous People 12 bức thư tình gây xúc động mạnh từ những người nổi tiếng   Tải   Xem
45
Dustin Johnson takes leave of absence from golf to handle challenges
Dustin Johnson tạm nghỉ chơi golf để giải
quyết một số vấn đề
  Tải   Xem
46
A Study on the Factors Affecting Smart Phone Application Acceptance

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận ứng dụng Smart Phone

  Tải   Tải
47 Critical Success Factors for the Adoption of e-Banking in Malaysia

Các nhân tố chính thúc đẩy sự chấp nhận dịch vụ ngân hàng điện tử ở Malaysia

  Tải   Tải
48   Đa dạng hóa thu nhập   Tải   Tải
49
EMPLOYEE MOTIVATION: ADDRESSING A CRUCIAL FACTOR IN YOUR ORGANIZATION’S PERFORMANCE

KHÍCH LỆ NHÂN VIÊN:XÁC ĐỊNH YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH TÍCH CỦA TỔ CHỨC

  Tải   Tải
50 Empowerment Through Microfinance: The Relation Between Loan Cycle and Level of Empowerment

Trao quyền nhờ Tài chính vi mô: Mối liên hệ giữa chu kỳ vay và mức độ trao quyền

  Tải   Tải
51 Đánh gía sự hài lòng của doanh nghiệp xuất nhập khẩu đối với chất lượng dịch vụ khai thuê Hải quan

Evaluating the  satisfaction with quality of customs broker services in import export companies

  Tải   Tải
52 Factor affecting a Mobile Application's Acceptance Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận ứng dụng di động   Tải   Tải
53
FOREIGN DIRECT INVESTMENT, HUMAN CAPITAL AND NONLINEARITIES IN ECONOMIC GROWTH
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, NGUỒN NHÂN LỰC VÀ SỰ PHI TUYẾN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  Tải   Tải
54
IMPACT OF HUMAN CAPITAL ON ECONOMIC GROWTH: A PANEL DATA ANALYSIS
TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẢNG
  Tải   Tải
55
Monetary and fiscal policy interactions: Evidence from emerging European economies

Các tương tác giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa (chính sách tài chính): Dẫn chứng từ các nền kinh tế mới nổi ở châu Âu.

  Tải   Tải
56
Monetary policy transparency and pass-through of retail interest rates
    Tải   Tải
57
Study on Influencing Factor Analysis and
Application of Consumer Mobil Commerce Acceptance
    Tải   Tải
58
The impact of Foreign Direct Investment on Economic growth in China

Tác động của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài đến tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc

  Tải   Tải
KHOA HỌC PHÁP Y
1 Finding Forensic Evidence Using Lights Sử dụng ánh sáng để tìm chứng cứ pháp lý   Tải   Tải
2
Inherent Fingerprint Luminescence Detection by laser
Vân tay tự phát quang-phát hiện bằng Laser   Tải   Tải
3 Fingerprint Detection Using Lasers Sử dụng các Laser phát hiện dấu vân
tay
  Tải   Tải
4
Laser Detection of Latent Fingerprints: Treatment with Glue Containing Cyanoacrylate Ester
Phát hiện dấu vân tay ẩn bằng laser: Xử lý với keo chứa Cyanoacrylate Ester
  Tải   Tải
Và nhiều tài liệu chưa công bố do yêu cầu của khách hàng............................................................................................................
Tổng số: (theo số liệu thống kê ngày 25 tháng 1 năm 2012)

 

 

 

 

 

 

F