mientayvn.com
Học viện công nghệ Massachusetts Đại học Yale Đại học Stanford Đại học California tại Berkeley chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ

Video: Bài giảng bằng video - - Âm : Bài giảng bằng âm thanh --VideoC: Bài giảng bằng video chọn lọc --ÂmC: Bài giảng bằng âm thanh chọn lọc --Khoa: Giới thiệu về khoa - -ĐB: Buổi học đặc biệt - - Việt: Đã dịch sangTiếng Việt - -Ghi: có phần ghi chép trên lớp

Hóa học

Tên môn học
Mã số môn học
Cập nhật
Học kì
Thể loại
Nguyên lí hóa học 5.111 Mới Thu 2008 Video
Nguyên lí hóa học 5.112   Thu 2005 Video, Âm, ghi
Kĩ thuật thực nghiệm hóa học 5.301   1-2004 ĐB
Nhiệt động lực học và động học 5.60   Xuân 2008 Video
Nhập môn cơ học lượng tử II 5.74   Xuân 2004 VideoC, Âm C
Phổ phân tử nhỏ và động lực học 5.80   Thu 2008 VideoC
Giảng dạy khoa học ở bậc cao đẳng 5.95J Mới Xuân 2009 Video C
Hóa học nhà bếp 5.S15 Mới Xuân 2009 Khoa

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009