mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

 

5.60 Thermodynamics & Kinetics | Học tại MIT
Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Trạng thái của hệ, định luật 0, phương trình trạng thái Xem trên youtube

Giáo sư Keith A. Nelson

Giáo sư Moungi Bawendi

2 Công, nhiệt, định luật I Xem trên youtube
3 Nội năng, công giãn nở Xem trên youtube
4 Enthalpy Xem trên youtube
5 Biến đổi đoạn nhiệt Xem trên youtube
6 Hóa nhiệt Xem trên youtube
7 Phép đo nhiệt lượng Xem trên youtube
8 Định luật II Xem trên youtube
9 Entropy và bất đẳng thức Clausius Xem trên youtube
10 Entropy và tính bất khả nghịch Xem trên youtube
11 Phương trình cơ bản, S tuyệt đối, định luật III Xem trên youtube
12 Tiêu chuẩn biến hóa tự phát Xem trên youtube
13 Năng lượng tự do Gibbs Xem trên youtube
14 Hệ nhiều thành phần, thế hóa học Xem trên youtube
15 Cân bằng hóa học Xem trên youtube
16 Nhiệt độ, áp suất và Kp Xem trên youtube
17 Cân bằng: ứng dụng trong chế tạo thuốc Xem trên youtube
18 Cân bằng pha - một thành phần Xem trên youtube
19 Phương trình Clausius-Clapeyron Xem trên youtube
20 Cân bằng pha - hai thành phần Xem trên youtube
21 Dung dịch lí tưởng Xem trên youtube
22 Dung dịch không lí trưởng Xem trên youtube
23 Tính chất kết hợp Xem trên youtube
24 Giới thiệu cơ học thống kê Xem trên youtube
25 Hàm phân bố (q) - giới hạn N lớn Xem trên youtube
26 Hàm phân bố (Q) - nhiều hạt Xem trên youtube
27 Cơ học thống kê và các mức năng lượng rời rạc Xem trên youtube
28 Các hệ mô hình Xem trên youtube
29 Ứng dụng: hóa học và cân bằng pha Xem trên youtube
30 Giới thiệu động học phản ứng Xem trên youtube
31 Phản ứng phức chất và cơ chế Xem trên youtube
32 Phép gần đúng trạng thái xác lập và cân bằng Xem trên youtube
33 Phản ứng dây chuyền Xem trên youtube
34 Sự phụ thuộc nhiệt độ, Ea, xúc tác Xem trên youtube
35 Xúc tác Enzyme Xem trên youtube
36 Tự xúc tác và các dao động tử Xem trên youtube

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009