mientayvn.com
Học viện công nghệ Massachusetts Đại học Yale Đại học Stanford Đại học California tại Berkeley chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ

Video: Bài giảng bằng video - - Âm : Bài giảng bằng âm thanh --VideoC: Bài giảng bằng video chọn lọc --ÂmC: Bài giảng bằng âm thanh chọn lọc --Khoa: Giới thiệu về khoa - -ĐB: Buổi học đặc biệt - - Việt: Đã dịch sangTiếng Việt - -Ghi: có phần ghi chép trên lớp

Sinh học

Tên môn học
Mã số môn học
Cập nhật
Học kì
Thể loại
Nhập môn sinh học 7.012   Thu 2004 Video, Âm, Ghi
Nhập môn sinh học 7.013   Xuân 2006 Âm, VideoC
Nhập môn sinh học 7.014   Xuân 2005 Video
Sinh học thực nghiệm và truyền thông 7.02   Xuân 2005 ĐB
Sinh học phân tử thực nghiệm: công nghệ sinh học II 7.16   Xuân 2005 ĐB
Nhập môn công nghệ sinh học 7.38J   Xuân 2006 VideoC, ÂmC, ĐB

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009