Chat với admin

mientayvn.com1
Điện hóa học
 1. Thí nghiệm về tương tác giữa kim loại và các ion kim loại: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 2. Thí nghiệm pin điện hóa phiên bản 1: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 3. Thí nghiệm pin điện hóa phiên bản 2: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 4. Thí nghiệm pin điện hóa - pin nồng độ: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 5. Thí nghiệm pin điện hóa - pin điện phân: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 6. Quá trình oxy hóa-khử kẽm - đồng: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 7. Quá trình Oxy hóa - khử chì - bạc: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 8. Pin điện hóa kẽm - đồng: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 9. Pin điện cực hydro chuẩn - kẽm: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 10. Pin điện cực hydro chuẩn - đồng: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 11. Pin khô (kẽm - cacbon): Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 12. Pin xe hơi (chì - oxit chì): Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 13. Pin xe hơi (chì - oxit chì): Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 14. Đèn chớp: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 15. Đèn chớp: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2 về đầu trang
Chuẩn độ Oxi hóa - khử
Thí nghiệm chuẩn độ oxy hóa - khử: Mô tả Tải: link1, link2
Các định luật chất khí
 1. Định luật Bôilơ (Boyle) - phiên bản 1: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 2. Định luật Boyle - phiên bản 2: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 3. Định luật Boyle (không có đồ thị, phiên bản sinh viên): Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 4. Phiên bản nhỏ của định luật Boyle: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 5. Định luật Sáclơ (Charles)- phiên bản I: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 6. Định luật Sáclơ (Charles) - phiên bản II: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 7. Thí nghiệm áp kế: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 8. Bóp một cái lon: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 9. Sự thoát hơi: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 10. Sự thoát hơi (vi mô)- phiên bản 2: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 11. Thí nghiệm nguyên lí thoát hơi Graham: ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 12. Thí nghiệm thoát hơi (vĩ mô): Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 13. Khuếch tán: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2 về đầu trang
Nhiệt hóa học
 1. Thí nghiệm nhiệt trung hòa: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 2. Thí nghiệm nhiệt trung hòa - Cho axit tác dụng với bazơ trong nhiệt lượng kế: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 3. Thí nghiệm nhiệt hòa tan-phân rã các ion muối trong nước trong nhiệt lượng kế: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 4. Đặt một miếng kim loại nóng trong nước trong một nhiệt lượng kế: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 5. Kim loại ở các nhiệt độ khác nhau: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 6. Sự hòa tan của NaCl trong nước: Mô tả Tải: link1, link2 về đầu trang
Cân bằng tổng thể
 1. Cân bằng khí - Brôm lỏng: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 2. Cân bằng Coban Clorua: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 3. Cân bằng NO2 N2O4: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2 về đầu trang
Dung dịch
 1. Sự dẫn điện - phiên bản 1: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 2. Sự dẫn điện - phiên bản 2: Mô tả Tải: link1, link2
 3. Sự tan của NaCl trong nước: Mô tả Tải: link1, link2
 4. Muối và độ tan: Java Mô tả Tải: link1, link2
 5. Dùng Spec-20 để xác định nồng độ dung dịch: Mô tả Tải: link1, link2
 6. Thí nghiệm về sự tăng điểm sôi và sự hạ điểm đông đặc: Mô tả Tải: link1, link2
 7. Thí nghiệm về áp suất hóa hơi: Tương tác Mô tả Tải: link1, link

về đầu trang

Cân bằng Axit-Bazơ
 1. Kiểm tra tính axit - bazơ của các dung dịch: Java Mô tả Tải: link1, link2
 2. Đo pH của axit và bazơ: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 3. Đo pH: muối và dung dịch đệm: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 4. Dung dịch đệm: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 5. Thí nghiệm về chuẩn Axit-Bazơ: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 6. Thí nghiệm về chuẩn máy đo pH axit-bazơ: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 7. Hai phân tử nước va chạm: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 8. Nước ở trạng thái cân bằng: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 9. HCl va chạm với phân tử nước: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 10. NH3 ở trạng thái cân bằng: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 11. HF: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 12. Axit axetic: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 13. HNO2: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 14. Dung dịch đệm axit axetic: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 15. Phản ứng của HCl với NaOH: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 16. NH4Cl ở trạng thái cân bằng: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2 về đầu trang
Tỷ lệ hợp phần
 1. Thành phần phần trăm của Hyđrat: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 2. Công thức thực nghiệm của một hợp chất: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 3. Lượng phân tử và nguyên tử trong kim loại: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 4. Phản ứng cháy của hydrocacbon với O2 dư: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 5. Phản ứng cháy của hydrocacbon với khí Oxy: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 6. Thí nghiệm chuẩn axit-bazơ: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2 về đầu trang
Động học
 1. Phương pháp tốc độ ban đầu: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 2. Tốc độ của phản ứng hóa học: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 3. Phản ứng hóa học và tốc độ: Java Mô tả Tải: link1, link2
 4. Phương pháp tốc độ ban đầu ở mức độ phân tử: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 5. Phương trình Arrhenius: nhiệt độ, hằng số tốc độ, và thí nghiệm năng lượng hoạt hóa: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2
 6. NO + O3 - va chạm lưỡng phân tử: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 7. H2 + Br2 --> 2HBr Cơ chế: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 8. etylen + H2 ---> etan cơ chế xúc tác Pt: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2
 9. 2NO --> N2 + O2 cơ chế xúc tác Pt: Ảnh động Mô tả Tải: link1, link2 về đầu trang
Tiên đoán sản phẩm của phản ứng hoa học trong hóa hữu cơ
Phản ứng SN2 và SN1 dùng bản đồ mật độ electron Spartan: Tương tác Mô tả Tải: link1, link2 về đầu trang
Hiểu khái niêm cơ bản về quy luật tuần hoàn và liên kết hóa học
 1. Liên kết hóa học dùng bản đồ mật độ electron Spartan: Mô tả Tải: link1, link2
 2. Quy luật tuần hoàn của độ âm điện: Mô tả Tải: link1, link2 về đầu trang