Logo

 

Trang chủ | | Hóa | Sinh | Toán | Điện tử | Ngoại ngữ | Lập trình CNC | Thực nghiệm vật lí | Công nghệ thông tin | Cao học quang điện tử

Nội dung của sách INTRODUTION TO SOLID STATE PHYSICS, xuất bản lần 8 của tác giả Charles Kittel

CHƯƠNG I: CẤU TRÚC TINH THỂ 1 (ĐÃ DỊCH: 1 2 3)

CHƯƠNG II: NHIỄU XẠ SÓNG VÀ MẠNG ĐẢO 23 (ĐÃ DỊCH)

CHƯƠNG III: LIÊN KẾT TINH THỂ VÀ CÁC HẰNG SỐ ĐÀN HỒI 47

CHƯƠNG IV: PHONON I. CÁC DAO ĐỘNG TINH THỂ 89(Đã dịch)

CHƯƠNG V: PHONON II. CÁC TÍNH CHẤT NHIỆT 105

CHƯƠNG 6: KHÍ FERMI ELECTRON TỰ DO 131

CHƯƠNG 7: CÁC VÙNG NĂNG LƯỢNG 161

CHƯƠNG 8: CÁC TINH THỂ BÁN DẪN 185

CHƯƠNG 9: BỀ MẶT FERMI VÀ KIM LOẠI 221 ( Phần I, Phần II)

CHƯƠNG 10: SIÊU DẪN 257

CHƯƠNG 11: NGHỊCH TỪ VÀ THUẬN TỪ 297

CHƯƠNG 12: SẮT TỪ VÀ PHẢN SẮT TỪ 321

CHƯƠNG 13: CỘNG HƯỞNG TỪ 361

CHƯƠNG 14: PLASMON, POLARITON, VÀ POLARON 393

CHƯƠNG 15: QUÁ TRÌNH QUANG HỌC VÀ CÁC EXCITON 427

CHƯƠNG 16: ĐIỆN MÔI VÀ CHẤT SẮT ĐIỆN 453

CHƯƠNG 17: VẬT LÍ BỀ MẶT VÀ BỀ MẶT CHUYỂN TIẾP 487

CHƯƠNG 18: CÁC CẤU TRÚC NANO 515

CHƯƠNG 19: CÁC CHẤT RẮN PHI TINH THỂ 565

CHƯƠNG 20: CÁC SAI HỎNG ĐIỂM 583

CHƯƠNG 21: SỰ LỆCH MẠNG 597

CHƯƠNG 22: HỢP KIM 619

PHỤ LỤC A: SỰ PHỤ THUỘC NHIỆT ĐỘ CỦA PHỔ PHẢN XẠ 641

PHỤ LỤC B: TÍNH TOÁN EWALD CỦA CÁC TỔNG MẠNG 644

Phương pháp Ewald - Kornfeld đối với các tổng mạng đối với các mảng lương cực 647

PHỤ LỤC C: SỰ LƯỢNG TỬ HÓA SÓNG ĐÀN HỒI 648

Tọa độ phonon 649

Các toán tử sinh và hủy 651

PHỤ LỤC D: HÀM PHÂN BỐ FERMI DIRAC 652

PHỤ LỤC E: SỰ DẪN RA PHƯƠNG TRÌNH dk/dt 655

PHỤ LỤC F: PHƯƠNG TRÌNH VẬN CHUYỂN BOLTZMAN 656

Sự khuếch tán hạt 657

Phân bố cổ điển 658

Phân bố Fermi-Dirac 659

Sự dẫn điện 661

PHỤ LỤC G: THẾ VECTOR, ĐỘNG LƯỢNG TRƯỜNG, VÀ CHUYỂN ĐỔI GAUGE 661

Phương trình chuyển động Lagrangian 662

Sự rút ra Hamilton 663

Động lượng trường 663

Chuyển đổi Gauge 664

Gauge trong phương trình London 665

PHỤ LỤC H: CÁC CẶP COOPER 665

PHỤ LỤC I: PHƯƠNG TRÌNH GINZBURG - LANDAU 667

PHỤ LỤC J: VA CHẠM ELECTRON - PHONON 671

CHỈ MỤC 675

I: CẤU TRÚC TINH THỂ | II: NHIỄU XẠ SÓNG VÀ MẠNG ĐẢO | III: LIÊN KẾT TINH THỂ VÀ CÁC HẰNG SỐ ĐÀN HỒI | IV: PHONON I. DAO ĐỘNG TINH THỂ | V: PHONON II: TÍNH CHẤT NHIỆT | VI: KHÍ FERMI ELECTRON TỰ DO | VII: CÁC VÙNG NĂNG LƯỢNG | VIII: TINH THỂ BÁN DẪN | IX: MẶT FERMI VÀ KIM LOẠI | X: SIÊU DẪN | XI: NGHỊCH TỪ VÀ THUẬN TỪ | XII: SẮT TỪ VÀ PHẢN SẮT TỪ | XIII: CỘNG HƯỞNG TỪ | XIV: PLASMON, POLARITON, VÀ POLARON | XV: QUÁ TRÌNH QUANG HỌC VÀ EXCITON | XVI: ĐIỆN MÔI VÀ CHẤT SẮT ĐIỆN | XVII: VẬT LÍ BỀ MẶT VÀ BỀ MẶT CHUYỂN TIẾP | XVIII: CẤU TRÚC NANO | XIX: CHẤT RẮN PHI TINH THỂ | XX: SAI HỎNG ĐIỂM | XXI: LỆCH MẠNG | XXII: CÁC HỢP KIM | CÁC PHỤ LỤC

 

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 10/3/2010