Chat với admin

mientayvn.com1

Chúng tôi có thể dịch tốt tài liệu anh-việt thuộc chuyên ngành khoa học tự nhiên và kĩ thuật. Và chúng tôi cũng đã dịch bài giảng của các trường đại học nổi tiếng như MIT, Yale, ....và nhiều sách giáo khoa tiếng Anh khác sang tiếng Việt. Hãy xem các tài liệu chúng tôi đã dịch tại đây.

Nếu tài liệu bạn gửi cho chúng tôi không thuộc các chuyên nghành khoa học tự nhiên, bản dịch sẽ không được hoàn hảo. Trong những trường hợp đó, chúng tôi đề nghị bạn thanh toán bằng hình thức trả công.

Bạn cũng có thể kiểm tra khả năng của chúng tôi theo một số cách sau (có thể dùng đồng thời cả ba cách):

VÀNG THẬT KHÔNG SỢ LỬA !