mientayvn.com
Đại học Yale | Trở về trang học liệu mở

Hóa hữu có năm nhất | Nhập môn tâm lí học | Thiên văn học | Cơ sở vật lí | Kĩ thuật y sinh | Nguyên lí tiến hóa

Cơ sở vật lí | PHYS 200: Fundamentals of Physics

Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Giới thiệu khóa học và cơ học Newton Dịch và thêm phụ đề Giáo sư Ramamurti Shankar
2 Các vectơ nhiều chiều  
3 Các định luật chuyển động Newton  
4 Các định luật Newton (tiếp) và mặt phẳng nghiêng  
5 Định lí công - năng lượng và định luật bảo toàn năng lượng  
6 Định luật bảo toàn năng lượng trong hệ tọa độ nhiều chiều hơn  
7 Các định luật Kepler  
8 Động lực học của hệ nhiều vật thể và định luật bảo toàn động lượng  
9 Sự quay, Phần I: Động lực học của vật thể rắn  
10 Sự quay, Phần II: Định lí trục song song  
11 Momen của ngẫu lực  
Kiểm tra giữa kì  
12 Giới thiệu lí thuyết tương đối  
13 Phép biến đổi Lorentz  
14 Nhập môn 4 vectơ  
15 Bốn vectơ trong lí thuyết tương đối  
16 Chuỗi Taylor và các khái niệm toán học khác  
17 Chuyển động điều hoàn đơn giản  
18 Chuyển động điều hoàn đơn giản (tiếp) và giới thiệu về sóng  
19 Sóng  
20 Động lực học chất lỏng và tĩnh học và phương trình Bernoulli  
21 Nhiệt động lực học  
22 Hằng số Boltzmann và định luật I nhiệt động lực học  
23 Định luật II nhiệt động lực học và động cơ Carnot  
24 Định luật II nhiệt động lực học (tiếp) và Entropy  
Thi cuối kì  

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009