mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

Đại học Yale

Hóa hữu cơ năm nhất | CHEM 125 - Freshman Organic Chemistry, Fall 2008
Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Làm sao bạn biết ?   Giáo sư J. Michael McBride
2 Các định luật về lưc, cấu trúc Lewis và cộng hưởng  
3 Cực tiểu đôi, định lí Earnshaw, và bánh Putđinh  
4 Sao chép với sự hẹp hòi và kính hiển vi đầu dò quét  
5 Nhiễu xạ tia X  
6 Xét liên kết qua mật độ chênh lệch electron  
7 Động năng cơ học lượng tử  
8 Hàm sóng một chiều  
9 Ảnh Chladni và các nguyên tử một electron  
10 Thực tế và phép gần đúng orbital  
Kiểm tra giữa kì 1
11 Chính xác hóa quỹ đạo và phân tử bánh putđinh  
12 Sự xen phủ và liên kết nguyên tử - cặp  
13 Sự xen phủ và khớp năng lượng  
14 Kiểm tra lí thuyết lai hóa với XH3  
15 Hoạt tính hóa học: SOMO, HOMO, và LUMO  
16 Nhận ra nhóm chức năng  
17 Sự tương đồng phản ứng và họa tính carbonyl  
18 Amit, Axit Carboxylic và Alkyl Lithium  
19 Oxy và cuộc cách mạng hóa học (bắt đầu từ 1789)  
Kiểm tra giữa kì 2
20 Sự nảy sinh của lí thuyết nguyên tử (1790 - 1805)  
21 Berzelius đến Liebig và Wöhler (1805-1832)  
22 Lí thuyết về loại và gốc (1832-1850)  
23 Lí thuyết hóa trị và cấu trúc kết cấu (1858)  
24 Xác định cấu trúc hóa học bằng cách đếm đồng vị (1869)  
25 Các mô hình trong không gian ba chiều (1869-1877); Đồng phân quang học  
26 Cacbon tứ diện của Van't Hoff và Chirality  
27 Cấu trúc phân tử truyền thông trên đồ thị và lời  
28 Danh pháp hóa học lập thể; Sự triệt quang hóa và độ hòa tan  
29 Chuẩn bị các Isome quang và cơ chế của sự quay quang học  
Kiểm tra giữa kì 3
30 Esomeprazole như một ví dụ về kiểm tra và sử dụng thuốc  
31 Chuẩn bị các Isome quang và năng lượng thích hợp  
32 Lí thuyết lập thể và biến dạng Baeyer  
33 Năng lượng thích hợp và cơ học phân tử  
34 Bộ lọc oxy sắc nét và hình dạng hóa dầu  
35 Hiểu về cấu trúc phân tử và năng lượng qua các liên kết tiêu chuẩn  
36 Năng lượng liên kết, thừa số Boltzmann và entropy  
37 Bề mặt thế năng, lí thuyết dịch chuyển trạng thái và cơ chế phản ứng  
Kiểm tra cuối kì

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009