mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

Toán học > Nhập môn giải thuật

Nhập môn giải thuật | 6.046J / 18.410J Introduction to Algorithms (SMA 5503)

Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Quản trị - Nhập môn - Phân tích thuật toán, sắp xếp kiểu chèn, sắp xếp kiểu trộn Dịch và thêm phụ đề Giáo sư Demaine, Charles Leiserson
2 Khái niệm tiệm cận - Hồi quy - Phương pháp thế, phương pháp Master  
3 Chia để trị: Strassen, Fibonacci, nhân đa thức  
4 Sắp xếp dãy nhanh, giải thuật ngẫu nhiên  
5 Sắp xếp thời gian tuyến tính: Cận dưới, sắp xếp đếm, sắp xếp theo cơ số  
6 Thống kê hạng, trung vị  
7 Băm, hàm băm  
8 Băm toàn bộ, băm hoàn hảo  
9 Mối quan hệ của BST với sắp xếp dãy nhanh, phân tích BST ngẫu nhiên  
10 Cây đỏ đen, quay, chèn, xóa  
11 Làm tăng cấu trúc dữ liệu, thống kê hạng động, cây khoảng cách  
12 Skip Lists  
13 Thuật toán trừ dần, nhân đôi bảng, phương pháp thế năng  
14 Phân tích cạnh tranh: Danh sách tự tổ chức  
15 Lập trình động, chuỗi kí tự chung dài nhất  
16 Giải thuật tham lam, cây khung nhỏ nhất  
17 Đường đi ngắn nhất I: Tính chất, thuật toán Dijkstra, duyệt theo chiều rộng  
18 Đường đi ngắn nhất II: Bellman-Ford, Lập trình tuyến tính, các ràng buộc khác nhau  
19 Đường đi ngắn nhất III: Đường đi ngắn nhất all-pairs, Nhân ma trận, Floyd-Warshall, Johnson  
20 Ôn tập kiểm tra miệng 2  
21 Nguyên tắc xử lí, giải bài toán (bắt buộc có mặt)  
22 Các chủ đề nâng cao  
23 Các chủ đề nâng cao (tiếp)  
24 Các chủ đề nâng cao (tiếp)  
25 Các chủ đề nâng cao (tiếp) - Bàn về các môn học về sau  

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009