mientayvn.com
Chương 1: Quản trị - Nhập môn - Phân tích thuật toán, sắp xếp kiểu chèn, sắp xếp kiểu trộn | Nhập môn giải thuật
I | II | III | IV | V | VI | VII | Ghi chép trên lớp (bản word)| Ghi chép trên lớp (bản pdf) | Xem trên Youtube