mientayvn.com
Học viện công nghệ Massachusetts chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Đại học Stanford

Kĩ thuật điện và khoa học máy tính > Trường điện từ, lực và chuyển động > Các video trình diễn trong laser và quang học

Các video trình diễn trong laser và quang học | Hướng dẫn mở tập tin mp4
Chủ đề
Mô tả
Video
 
Tổng quan về các trình diễn trong Laser và quang học   Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Giáo sư Shaoul Ezekiel
I. Trình diễn trong quang học
Quang học: sự phân cực ánh sáng và kĩ thuật phân cực
Thiết bị phân cực tuyến tính

Mô tả thiết bị phân cực tuyến tính

Dùng thiết bị phân cực tuyến tính để phân tích trạng thái phân cực của ánh sáng laser

Trình diễn về sự thay đổi trạng thái phân cực ánh sáng sau khi phản xạ giữa hai gương phủ nhôm

Dùng thiết bị phân cực tuyến tính để thiết lập trạng thái phân cực ánh sáng

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Sự quay phân cực dùng thiết bị phân cực

Quay mặt phẳng phân cực ánh sáng dùng một thiết bị phân cực tuyến tính

Hạn chế của phương pháp dùng một thiết bị phân cực

Sự quay của mặt phẳng phân cực dùng hai thiết bị phân cực tuyến tính

Ảnh hưởng của sự quay phân cực đến cường độ truyền qua

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Bản 1/4 sóng

Mô tả bản 1/4 sóng

Dùng bản 1/4 sóng để thay đổi trạng thái phân cực ánh sáng, ví dụ như từ phân cực tuyến tính sang elip (hoặc tròn)

Trình diễn không có sự thay đổi trạng thái phân cực khi truyền dọc theo một trong hai trục chính của bản 1/4 sóng

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Bản 1/2 sóng

Mô tả bản 1/2 sóng

Dùng bản 1/2 sóng để quay mặt phẳng phân cực từ 0 đến 90 độ với mất mát rất nhỏ

Trình diễn không có sự thay đổi trạng thái phân cực khi truyền dọc theo một trong hai trục chính của bản nửa sóng

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Bộ cách li quang

Sự cần thiết của bộ cách li quang

Trình diễn tính năng của một bộ cách li quang học dùng bản 1/4 sóng và thiết bị phân cực tuyến tính

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Ánh sáng bị tán xạ trong điện môi

Sự truyền của ánh sáng phân cực tuyến tính trong thanh điện môi (nhựa trong)

Quan sát ánh sáng tán xạ Rayleigh trong thanh

Trình diễn trạng thái phân cực của ánh sáng tán xạ giống tương tự với ánh sáng tới

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Quang học : sự phản xạ tại mặt phân cách điện môi
Phản xạ tại mặt phân cách không khí - thủy tinh

Sự phản xạ và truyền qua của ánh sáng tại mặt phân cách không khí - tủy tinh như một hàm theo góc tới (0-90º) đối với các trạng thái phân cực khác nhau của ánh sáng tới

Trình diễn góc Brewster

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Phản xạ tại mặt phân cách thủy tinh - không khí

Phản xạ và truyền qua tại mặt phân cách thủy tinh-không khí như một hàm theo góc tới (0-90º) đối với các trạng thái phân cực khác nhau của ánh sáng tới

Trình diễn góc tới hạn

Trình diễn sự truyền của chùm ánh sáng qua mặt phân cách tại góc tới hạn

Trình diễn góc Brewster

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Độ lệch pha trong phản xạ toàn phần

Trình diễn sự bất biến trạng thái phân cực của ánh sáng phản xạ và truyền qua tại mặt phân cách thủy tinh - không khí khi góc tới nhỏ hơn góc tới hạn

Trình diễn sự thay đổi trạng thái phân cực của ánh sáng phản xạ tại mặt phân cách thủy tinh-không khí khi góc tới lớn hơn góc tới hạn, nghĩa là trong điều kiện phản xạ toàn phần

Ứng dụng của hiệu ứng này để tạo ra bản 1/4 sóng và bản 1/2 sóng

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Quang học : giao thoa hai chùm tia
Giao thoa hai chùm tia - chùm chuẩn trực

Trình diễn giao thoa hai chùm tia chuẩn trực trong giao thoa kế Michelson

Trình diễn các dạng vân khác nhau như một hàm theo sự điều chỉnh các gương của giao thoa kế.

Ảnh hưởng của sự tịnh tiến gương đối với các dạng vân dùng bộ điều khiển áp điện

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Sự giao thoa hai chùm tia - chùm phân kì

Trình diễn sự giao thoa hai chùm tia dùng các chùm phân kì trong giao thoa kế Michelson

Trình diễn các dạng vân khác nhau như một hàm theo sự điều chỉnh các gương của giao thoa kế

Sự thay đổi dạng vân như một hàm theo biến đổi quang lộ

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Sự giao thoa triệt tiêu - ánh sáng đi đâu?

Trình diễn sự giao thoa tăng cường và triệt tiêu trong giao thoa kế Michelson dùng các chùm phân kì

Trình diễn sự giao thoa triệt tiêu hoàn toàn giữa hai chùm tia rời giao thoa kế với quang lộ bằng nhau.

Ánh sáng biến đi đâu trong hiện tượng giao thoa triệu tiêu?

Trình diễn có ánh sáng trong mỗi cần của giao thoa kế trong giao thoa triệt tiêu.

Trình diễn ánh sáng phản xạ về nguồn đồng thời với ánh sáng được truyền từ giao thoa kế đối với các quãng đường bằng nhau và không bằng nhau của giao thoa kế

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Sự tương phản biên - dao động

Trình diễn giao thoa hai chùm tia trong giao thoa kế Michelson dùng các chùm chuẩn trực

Hiệu ứng dao động trên sự tương phản biên

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Sự tương phản biên - tỉ số cường độ

Trình diễn giao thoa hai chùm tia trong giao thoa kế Michelson dùng các chùm chuẩn trực

Hiệu ứng chênh lệc cường độ giữa các chùm giao thoa trên sự tương phản biên

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Sự tương phản biên - phân cực khác nhau

Trình diễn giao thoa hai chùm tia trong giao thoa kế Michelson dùng các chùm chuẩn trực

Xác định trạng thái phân cực ở mỗi cần của giao thoa kế

Trình diễn sự quay mặt phẳng phân cực ở một trong số các cần của giao thoa kế dùng bản 1/4 sóng

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Sự tương phản biên - hiệu qung lộ

Trình diễn giao thoa hai chùm tia trong giao thoa kế Michelson dùng các chùm chuẩn trực

Trình diễn hiệu ứng hiệu quang lộ (0-100 cm) trên sự tương phản biên

Trình diễn phổ của nguồn sáng, trong trường hợp này là một laser đa mode dọc He-Ne

Mối quan hệ giữa sự tương phản biên, hiệu quang lộ và phổ của nguồn sáng

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Độ dài kết hợp và phổ của nguồn sáng

Trình diễn giao thoa hai chùm tia trong giao thoa kế Michelson dùng các chùm chuẩn trực

Trình diễn sự tương phản biên với hiệu quang lộ của một nguồn sáng laser đơn tần số

Trình diễn sự tương phản biên với hiệu quang lộ đối với nguồn sáng laser hai tần số và ba tần số

Mối quan hệ giữa sự tương phản biên và độ dài kết hợp

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Quang học: giao thoa nhiều chùm
Buồng cộng hưởng gương phẳng - chùm chuẩn trực

Trình diễn giao thoa nhiều chùm tia dùng buồng cộng hưởng gương phẳng trong quá trình truyền qua với khoảng cách giữa các gương là 3 mm và chùm sáng tới chuẩn trực

Quan sát độ mịn, khoảng cách giữa các peak phổ, và hiệu ứng lệch buồng cộng hưởng

Trình diễn giao thoa nhiều chùm tia trong quá trình phản xạ dùng buồng cộng hưởng giống nhau

Quan sát đồng thời hiện tượng giao thoa nhiều chùm trong quá trình truyền qua và phản xạ

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Buồng cộng hưởng gương phẳng - chùm phân kì

Trình diễn giao thoa nhiều chùm tia dùng buồng cộng hưởng gương phẳng trong quá trình truyền qua với khoảng cách giữa các gương là 3 mm và chùm sáng tới phân kì

Trình diễn giao thoa nhiều chùm tia trong quá trình phản xạ dùng buồng cộng hưởng giống nhau

Quan sát đồng thời hiện tượng giao thoa nhiều chùm trong quá trình truyền qua và phản xạ

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Buồng cộng hưởng gương cong - các mode ngang

Trình diễn giao thoa nhiều chùm tia trong quá trình truyền qua dùng buồng cộng hưởng với các gương cong và nguồn sáng laser đơn tần số

Quan sát phân bố cường độ của các loại mode ngang thay đổi theo sự điều chỉnh buồng cộng hưởng

Quan sát sự truyền qua buồng cộng hưởng ứng với các mode ngang thay đổi theo sự điều chỉnh buồng cộng hưởng

Trình diễn tính chất của buồng cộng hưởng đồng tiêu, nghĩa là, trong trường hợp này bán kính cong của gương bằng với khoảng cách của gương

Trình diễn tính chất ngay bên dưới và ngay bên trên điều kiện đồng tiêu

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Máy phân tích phổ quang học

Trình diễn sử dụng buồng cộng hưởng đồng tiêu để phân tích phổ của laser đơn tần số

Trình diễn sử dụng buồng cộng hưởng đồng tiêu để phân tích phổ của laser đa tần số

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Quang học : Nhiễu xạ Fraunhofer và Fresnel
Nhiễu xạ Fraunhofer - khe điều chỉnh được

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua một khe hẹp

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua một khe hẹp điều chỉnh được

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Nhiễu xạ Fraunhofer - hai khe

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua một khe

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua các cặp khe 150 μm với khoảng cách từ 150 μm đến 2 mm

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Nhiễu xạ Fraunhofer - nhiều khe

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua một khe

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua hai khe

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua ba khe

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, và nhiều khe.........

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua nhiều khe với số khe là 100 trên inch, 200 trên inch, 300 trên inch, và 2000 trên inch

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua nhiều khe thay đổi theo sự định hướng khe

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Nhiễu xạ Fraunhofer - các dây mảnh

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer quan một dây mảnh

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer quan các dây mảnh với các đường kính khác nhau

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Nhiễu xạ Fraunhofer - khe hình chữ nhật

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua khe chữ nhật kích thướt cố định

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua khe chữ nhật kích thướt điều chỉnh được

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Nhiễu xạ Fraunhofer - khe tròn

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua một khe tròn

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua nhiều khe tròn đường kính thay đổi

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Nhiễu xạ Fraunhofer - Nhiều khe chữ nhật

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua nhiều khe chữ nhật kích thướt không đổi

Trình diễn nhiễu xạ Fraunhofer qua nhiều khe chữ nhật biến đổi theo sự định hướng tương đối của các khe

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Nhiễu xạ Fresnel - khe điều chỉnh được

Trình diễn nhiễu xạ Fresnel qua một khe kích thướt không đổi

Trình diễn nhiễu xạ Fresnel qua một khe kích thướt điều chỉnh được

Quan sát sự chuyển từ nhiễu xạ Fresnel sang nhiễu xạ Fraunhofer qua khe có kích thướt thay đổi

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
Nhiễu xạ Fresnel - khe tròn

Trình diễn nhiễu xạ Fresnel qua một khe tròn dùng nguồn laser lọc không gian

Trình diễn nhiễu xạ Fresnel qua các khe tròn với các đường kính khác nhau

Trình diễn nhiễu xạ Fresnel qua một khe tròn thay đổi theo khoảng cách đến nguồn sáng

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Quang học: Sự truyền ánh sáng trong sợi quang  
Sợi quang đơn mode

Trình diễn sợi quang đơn mode và sự ghép ánh sáng trong sợi quang

Trình diễn sự truyền đơn mode

Trình diễn hiệu ứng kéo và bẻ cong tác dụng lên sợi quang cho thấy ánh sáng thoát ra khỏi sợi quang

Trình diễn hiệu ứng kéo và bẻ cong đối với sự truyền đơn mode

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Sợi quang đa mode

Trình diễn sự truyền ánh sáng qua sợi quang đa mode cho thấy các loại mode ngang

Trình diễn ảnh hưởng của sự điều chỉnh đầu vào đến các mode ngang

Trình diễn ảnh hưởng của sự bẻ cong và kéo sợi quang đến các mode ngang

Trình diễn tính chất đơn mode trong sợi quang đa mode dùng sự bẻ cong sợi quang để triệt tiêu các mode ngang bậc cao

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Sự phân cực trong sợi quang đơn mode

Trình diễn sự truyền đơn mode trong sợi quang

Trình diễn trạng thái phân cực ánh sáng tồn tại trong sợi quang biến đổi theo sự kéo và sự bẻ cong

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
II. Trình diễn về Laser cơ bản  
Laser cơ bản I  
Laser đơn giản

Nhập môn Laser

Trình diễn laser đơn giản với các gương trong

Trình diễn laser có gương ngoài, biễu diễn hiệu ứng lệch trục buồng cộng hưởng

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Bộ khuếch đại ánh sáng

Trình diễn sự khuếch đại ánh sáng bởi bộ khuếch đại quang học, dùng laser He-Ne laser và ống bộ khuếch đại He-Ne

Trình diễn sự khuếch đại truyền qua 6%

Điều chỉnh detector dùng mất mát cố định

Đo hiệu ứng huỳnh quang của bộ khuếch đại trên đầu ra detector

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Sự phân cực ánh sáng Laser

Trình diễn trạng thái phân cực của laser với các gương ngoài và bộ khuếch đại được gắn cửa sổ Brewster

Trình diễn trạng thái phân cực của Laser với các gương trong

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Phổ của ánh sáng Laser

Trình diễn phổ của ánh sáng laser từ laser He-Ne với các gương ngoài cho thấy nhiều tần số gắn với các mode dọc của buồng cộng hưởng

Trình diễn sự phân cực nhiều tần số giống nhau

Trình diễn ảnh hưởng của nhiệt độ, dao động, và sự lệch trục của chùm đầu ra của laser

Trình diễn phổ của ánh sáng laser từ laser He-Ne với các gương trong, cho thấy nhiều tần số gắn với các mode dọc của buồng cộng hưởng

Trình diễn sự phân cực của nhiều tần số từ một laser gương trong cho thấy rằng các mode kề nhau được phân cực trực giao nhau

Trình diễn đầu ra đơn tần số bằng cách lựa chọn sự phân cực

Trình diễn ảnh hưởng của nhiệt độ đến phổ của chùm đầu ra

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Ánh sáng bên trong và bên ngoài laser

Trình diễn ánh sáng bên trong buồng cộng hưởng mạnh hơn ánh sáng rời buồng cộng hưởng

Thảo luận buồng cộng hưởng hở

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Cơ sở Laser II  
Quang học chùm laser

Trình diễn sự mở rộng chùm laser

Trình diễn sự lọc không gian của chùm laser

Trình diễn biên dạng lốm đốm của chùm laser trên mà hình

Hình dung sự lan truyền của chùm laser trong bể nước

Hình dung chùm laser được tụ lại trong bể nước

Quan sát khoảng Rayleigh

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Các mode ngang

Trình diễn các mode ngang khác nhau của laser như hàm theo sự điều chỉnh buồng cộng hưởng

Trình diễn việc dùng các khe hở có thể điều chỉnh được bên trong buồng cộng hưởng để điều khiển số mode ngang

Trình diễn phổ tần số của các mode ngang

Trình diễn phương pháp tách các mode ngang dùng một dây bên trong buồng cộng hưởng laser

Trình diễn phổ của mode ngang được tách ra

Trình diễn sự thay đổi sự định hướng của các mode ngang

Trình diễn ảnh hưởng của sự khóa một trong những bầu sóng của một mode hai bầu bên trong buồng cộng hưởng laser

Trình diễn ảnh hưởng của sư khóa một trong những bầu sóng của một mode hai bầu bên ngoài buồng cộng hưởng laser

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Độ rộng vạch phổ Laser

Thảo luận độ rộng vạch phổ laser

Đo độ rộng vạch phổ laser dùng bộ phân tích phổ quang học

Đo độ rộng vạch phổ Laser dùng laser hai tần số cho thấy độ rộng phổ riêng lớn hơn rất nhiều so với 30 Hz

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Cơ sở Laser III  
Phản xạ ngược trong laser

Trình diễn cường độ và phổ của laser đơn tần số và đa tần số

Trình diễn ảnh hưởng của phản xa ngược trong laser đến cường độ và phổ của laser

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Laser argon công suất cao

Trình diễn hoạt động của laser ion argon

Trình diễn cường độ cao trong chùm laser bằng cách đốt một lổ trên một tấm bìa với chùm laser không hội tụ

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Laser argon đa tần số

Trình diễn hoạt động của laser ion argon

Trình diễn hoạt động đa tần số đồng thời của một laser argon trong vùng phổ xanh da trời - xanh lá cây

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Laser argon đơn tần số

Trình diễn hoạt động của laser ion argon

Trình diễn vùng phổ của laser argon dùng trong một bộ phân tích phổ quang học

Trình diễn hoạt động đơn tần số dùng một etalon bên trong buồng cộng hưởng

Trình diễn ảnh hưởng của sự điều chỉnh etalon đến đầu ra đơn tần số của laser cho thấy hiện tượng thay đổi kiểu mode

Trình diễn ảnh hưởng của sự điều chỉnh etalon bên trong buồng cộng hưởng vuông góc với chùm cho thấy sự dao động của tần số và biên độ

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Laser hóa màu điều hưởng được

Trình diễn hoạt động của một laser hóa màu hoạt động ở chế độ liên tục được bơm bằng một laser argon

Trình diễn khả năng điều chỉnh rộng của laser hóa màu từ xanh đến vàng đến đỏ

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Dùng laser hóa màu kích thích Natri

Trình diễn sự kích thích nguyên tử Natri trong buồng nung bằng laser hóa màu điều hưởng được

Quan sát bức xạ cường độ mạnh từ hơi Natri khi laser cộng hưởng với một dịch chuyển trạng thái cơ bản trong Natri

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
Laser hóa màu được cảm ứng huỳnh quang trong Iot

Trình diễn huỳnh quang được cảm ứng bởi một laser hóa màu điều hưởng được trong một ô phân tử Iot

Hiển thị màu đồng thời của laser hóa màu và huỳnh quang Iot thay đổi theo sự điều chỉnh laser cho thấy sự khác biệt lớn về màu dưới những điều kiện nào đó

Streaming: (RM - 56K)
(RM - 220K)

Download: (MP4)
 
       

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009