mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

Toán học > Đại số tuyến tính

Đại số tuyến tính | 18.06 Linear Algebra

Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Khía cạnh hình học của phương trình tuyến tính Dịch và thêm phụ đề Giáo sư Gilbert Strang
2 Phép khử với các ma trận  
3 Nhân ma trận và ma trận nghịch đảo  
4 Nhân tử hóa vào trong A=LU  
5 Chuyển vị, hoán vị và không gian R^n  
6 Không gian cột và không gian không hạch  
7 Giải phương trình Ax=0: Các biến Pivot, các nghiệm đặc biệt  
8 Giải phương trình Ax=b : Dạng rút gọn hàng R  
9 Sự độc lập, cơ sở, chiều  
10 Bốn không gian con cơ bản  
11 Không gian ma trận; Hạng 1 ; Đồ thị thế giới nhỏ  
12 Đồ thị, mạng và ma trận liên thuộc  
13 Ôn tập kiểm tra miệng 1  
14 Các vectơ trực giao và không gian con  
15 Phép chiếu trên không gian con  
16 Ma trận chiếu và bình phương tối thiểu  
17 Ma trận trực giao và Gram-Schmidt  
18 Các tính chất của định thức  
19 Công thức tính định thức và các đồng yếu tố  
20 Quy tắc Cramer, ma trận nghịch đảo, và thể tích  
21 Trị riêng và vectơ riêng  
22 Chéo hóa và lũy thừa của A  
23 Phương trình vi phân và exp(At)  
24 Ma trận Markov; chuỗi Fourier  
24b Ôn tập kiểm tra miệng 2  
25 Ma trận đối xứng và sự xác định dương  
26 Ma trận phức; Phép biến đổi Fourier nhanh  
27 Ma trận xác định dương và cực tiểu  
28 Ma trận đồng dạng và dạng Jordan  
29 Singular Value Decomposition  
30 Phép biến đổi tuyến tính và ma trận của chúng  
31 Chuyển cơ sở ; Nén ảnh  
32 Ôn tập kiểm tra miệng 3  
33 Nghịch đảo trái và phải; Ma trận giả đảo  
34 Ôn tập cuối khóa  

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009