mientayvn.com
Chương 3: Điện thông - Định luật Gauss - Các ví dụ | Điện và từ
I | II | III | IV | V | VI | Ghi chép trên lớp (bản gốc)| Ghi chép trên lớp (đã dịch) | Xem trên Youtube