mientayvn.com
Chương 1: Cái gì giữ thế giới chúng ta lại với nhau? - Điện tích (Lịch sử) - Sự phân cực - Lực điện - Định luật Coulomb | Điện và từ
I | II | III | IV | V | Ghi chép trên lớp (bản gốc)| Ghi chép trên lớp (đã dịch) | Xem trên Youtube