mientayvn.com
Chương 8: Ma sát | Cơ học cổ điển | Trở về trang học liệu mở
I | II | III | IV | V | Ghi chép trên lớp (bản word)| Ghi chép trên lớp (bản pdf) | Xem trên Youtube