Trang chủ
Dịch trực tuyến
 
Cách tải
TẢI TOÀN BỘ
Course of Theoretical Physics, Volume 05, Statistical Physics, Part 1, 3rd edition library.nu #126353 Khóa học vật lí lí thuyết, Phần 05, Vật lí thống kê, Phần 1, xuất bản lần 3
 • English: Course of Theoretical Physics, Volume 05, Statistical Physics, Part 1, 3rd edition
 • Tác giả: E M Lifshitz, L D Landau
 • Nhà xuất bản: Pergamon Press

Tải: link1, link2 , link3, link4, link5

password:  ebooksclub.org

Xem chi tiết trước khi tải

Elementary Statistical Physics (1988) library.nu #97457 Vật lý thống kê cơ sở
 • English: Elementary Statistical Physics (1988)
 • Tác giả: Charles Kittel
 • Nhà xuất bản: Krieger Pub Co

Tải: link1, link2 , link3, link4, link5

password:  ebooksclub.org  

Xem chi tiết trước khi tải

Statistical Physics: Including Applications to Condensed Matter (Advanced Texts in Physics) library.nu #16471

Vật lí thống kê: Đề cập đến các ứng dụng cho vật chất trạng thái cô đặc

 • English: Statistical Physics: Including Applications to Condensed Matter (Advanced Texts in Physics)
 • Tác giả: Claudine Hermann
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2 ( password: ebooksclub.org) , link3 (password: ebooksclub.org) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Nhập môn vật lý thống kê

 • English: Introduction to Statistical Physics
 • Tác giả: Kerson Huang
 • Nhà xuất bản: CRC

Tải: link1, link2 , link3, link4, link5

password:  ebooksclub.org

Xem chi tiết trước khi tải

Bài tập nhập môn vật lí thống kê

 • English: Solutions Manual for Introduction to Statistical Physics
 • Tác giả: Kerson Huang
 • Nhà xuất bản: CRC Press

Tải: link1, link2 , link3, link4, link5

password:  ebooksclub.org

Xem chi tiết trước khi tải

Introduction to Statistical Physics library.nu #311333

Nhập môn vật lí thống kê

 • English: Introduction to Statistical Physics
 • Tác giả: William Geraint V. Rosser
 • Nhà xuất bản:

Tải: link1, link2 , link3, link4, link5

password:   ebooksclub.org

Xem chi tiết trước khi tải

Introduction to Statistical Physics library.nu #33340

Nhập môn vật lí thống kê

 • English: Introduction to Statistical Physics
 • Tác giả: Silvio Salinas
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2 , link3, link4, link5

password: ebooksclub.org

Xem chi tiết trước khi tải

1

Vật lí thống kê: khóa học nhập môn

 • English: Statistical Physics: An Introductory Course
 • Tác giả: Daniel J. Amit, Yosef Verbin
 • Nhà xuất bản: World Scientific Publishing Company

Tải: link1, link2 , link3, link4, link5

password:  ebooksclub.org

Xem chi tiết trước khi tải

Statistical Physics: An Introduction library.nu #18942

Nhập môn vật lí thống kê

 • English: Statistical Physics: An Introduction
 • Tác giả: Daijiro Yoshioka
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2 ( password: ebooksclub.org) , link3 ( password: ebooksclub.org) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Statistical Physics, Second Revised and Enlarged Edition library.nu #175364

Vật lí thống kê, tái bản lần II có sửa chữa và mở rộng

 • English: Statistical Physics, Second Revised and Enlarged Edition
 • Tác giả: Tony Guénault
 • Nhà xuất bản:

Tải: link1, link2 , link3, link4, link5

password:  ebooksclub.org

Xem chi tiết trước khi tải

Statistical Physics: Statics, Dynamics and Remormalization library.nu #15722

Vật lí thống kê: tĩnh học, động lực học và tái chuẩn hóa

 • English: Statistical Physics: Statics, Dynamics and Remormalization
 • Tác giả: Leo P. Kadanoff
 • Nhà xuất bản: World Scientific Publishing Company

Tải: link1, link2 , link3, link4, link5

password: library.nu

Xem chi tiết trước khi tải

Statistical Physics of Particles library.nu #7448

Vật lí thống kê hạt

Tải: link1, link2 , link3, link4, link5

password: library.nu

Xem chi tiết trước khi tải

 

 

 • English:
 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản:

Tải: link1, link2 , link3, link4, link5

password: 

Xem chi tiết trước khi tải