mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

Kĩ thuật điện và khoa học máy tính > Nhập môn khoa học máy tính và lập trình

Nhập môn khoa học máy tính và lập trình | 6.00 Introduction to Computer Science and Programming

Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Giới thiệu và mục tiêu; loại dữ liệu, toán tử và biến   Giáo sư Eric Grimson, John Guttag
2 Phân nhánh, có điều kiện và phép lặp  
3 Dạng mã tổng quát: chương trình lặp  
4 Trừu tượng hóa qua hàm: nhập môn đệ quy  
5 Số dấu chấm động, làm mịn liên tục, tìm căn  
6 Phương pháp chia đôi, Newton/Raphson, giới thiệu các list  
7 List và tính không bền, từ điển, giới thiệu hiệu suất  
8 Phức tạp: Giải thuật log, tuyến tính, bậc hai, hàm mũ  
9 Tìm kiếm nhị phân, sắp xếp kiểu sủi bọt và kiểu chọn lọc  
10 Phương pháp chia để trị, sắp xếp kiểu trộn, các ngoại lệ  
11 Kiểm tra và gỡ rối  
12 Gỡ rối, bài toán Knapsack, nhập môn lập trình động  
13 Lập trình động: bài toán con gối nhau, cấu trúc con tối ưu  
14 Nhập môn lập trình hướng đối tượng  
15 Loại dữ liệu trừu tượng, các lớp và phương pháp  
16 Đóng gói, kế thừa, che chắn  
17 Mô hình tính toán: mô phỏng bước ngẫu nhiên  
18 Biểu diễn kết quả mô phỏng, pylab, vẽ đồ thị  
19 Bước ngẫu nhiên lệch, phân bố  
20 Mô phỏng Monte Carlo, tính pi  
21 Kiểm tra kết quả mô phỏng, khớp đường cong, hồi quy tuyến tính  
22 Phân bố chuẩn, đồng đều và dạng hàm mũ  
23 Mô phỏng thị trường chứng khoán  
24 Ôn tập khóa học; Các nhà khoa học máy tính có thể làm gì?  

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009