mientayvn.com
Chương 1: Khía cạnh hình học của phương trình y'=f(x,y): Trường có hướng, đường cong tích phân | Phương trình vi phân
I | II | III | IV | V | VI | Ghi chép trên lớp (bản word)| Ghi chép trên lớp (bản pdf) | Xem trên Youtube