mientayvn.com
Chương 7: Trọng lượng - Trọng lực biểu kiến - Rơi tự do không trọng lượng - Không trọng lực trong quỹ đạo | Trở về trang học liệu mở
I | II | III | IV | V | VI | Ghi chép trên lớp (bản word)| Ghi chép trên lớp (bản pdf) | Xem trên Youtube