mientayvn.com
Chương 5: Chuyển động tròn - Chuyển động li tâm - Hệ quy chiếu - Trọng lực biểu kiến | Trở về trang học liệu mở
I | II | III | IV | V | VI | Ghi chép trên lớp (bản word)| Ghi chép trên lớp (bản pdf) | Xem trên Youtube