mientayvn.com
Chương I: Sức mạnh của số 10 - Đơn vị - Đo đạc - Sai số - Phân tích thứ nguyên - Đối số tỉ lệ | Cơ học cổ điển
I | II | III | IV | Ghi chép trên lớp (bản word)| Ghi chép trên lớp (pdf) | Xem trên Youtube | Không xem được