Giới thiệu lí thuyết electron của kim loại

Giới thiệu lí thuyết electron của kim loại

 • English: Introduction to the Electron Theory of Metals
 • Tác giả: Uichiro Mizutani
 • Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Tải: link1, link2, link3 (password: gigapedia.org) , link4 (password: gigle.ws) , link5 (password: gigle.ws)

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý kim loại

Vật lý kim loại

 • English: The Physics of Metals
 • Tác giả: FREDERICK SEITZ
 • Nhà xuất bản: McGraw-Hill

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý kim loại

Lí thuyết kim loại

 • English:Theory of Metals
 • Tác giả: Wilson
 • Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Cấu trúc kim loại

Cấu trúc kim loại

 • English: Structure Of Metals
 • Tác giả:Charles S. Barrett
 • Nhà xuất bản: Horney Press

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý electron bề mặt kim loại

Vật lý electron bề mặt kim loại

 • English: Metal Surface Electron Physics
 • Tác giả: A. Kiejna, K.F. Wojciechowski
 • Nhà xuất bản: Pergamon

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết liên kết của kim loại và hợp kim

Lí thuyết liên kết của kim loại và hợp kim

 • English: Bonding Theory for Metals and Alloys
 • Tác giả:  Frederick E. Wang
 • Nhà xuất bản: Elsevier Science

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý kim loại

Tính chất sắc từ của kim loại và hợp kim

 • English:Ferromagnetic Properties of Metals and Alloys
 • Tác giả: K. Hoselitz
 • Nhà xuất bản:

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải