Truy cập toàn bộ thư mục tại đây: https://docs.google.com/folder/d/0Bw5sTGnTS7NhVVJ0U1c3OXlpUXc/edit
Vật lý Plasma

Vật lý plasma: sự giam giữ, vận chuyển, và hiện tượng tập thể

 • English: Plasma Physics: Confinement, Transport and Collective Effects
 • Tác giả: Andreas Dinklage (Editor), Thomas Klinger (Editor), Gerrit Marx (Editor), Lutz Schweikhard (Editor)
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, lin3, link4 , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Nhập môn vật lý plasma

Nhập môn vật lý plasma

 • English: Introduction to Plasma Physics
 • Tác giả:Robert J. Goldston, Paul H. Rutherford
 • Nhà xuất bản: Iop Institute of Physics

Tải: link1, link2, link3, link4, link5 (password: twilightzone)

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý plasma và năng lượng phân hạch

Vật lí Plasma và năng lượng phân hạch (nhà xuất bản đại học Cambridge)

 • English: Plasma Physics and Fusion Energy ( Cambridge University Press )
 • Tác giả: Jeffrey P. Freidberg
 • Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Tải: link1, link2, link3, link4, link5 (password: twilightzone)

Xem chi tiết trước khi tải

Quang phổ Plasma

Quang phổ Plasma

 • English: Plasma Spectroscopy (The International Series of Monographs on Physics, 123)
 • Tác giả: Takashi Fujimoto
 • Nhà xuất bản: Oxford University Press, USA

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tiến trình phân tử trong Plasma

Quá trình phân tử trong Plasma: Va chạm của các hạt mang điện với phân tử

 • English:Molecular Processes in Plasmas: Collisions of Charged Particles with Molecules (Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma Physics)
 • Tác giả: Yukikazu Itikawa
 • Nhà xuất bản: Springer

Nhận sách qua mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lí Plasma và phản ứng phân hạch hạt nhân có điều khiển

Vật lý plasma và phản ứng nhiệt hạch hạt nhân có điều khiển

 • English: Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion (Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma Physics)
 • Tác giả: Kenro Miyamoto
 • Nhà xuất bản: Springer

Nhận sách qua mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com

Xem chi tiết trước khi tải

Quá trình Plasma và động học plasma

Quá trình Plasma và động học Plasma

 • English: Plasma Processes and Plasma Kinetics: 580 Worked-Out Problems for Science and Technology (Physics Textbook)
 • Tác giả: Boris M. Smirnov
 • Nhà xuất bản: Wiley-VCH

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Plasma Quark-Gluon

Plasma Quark-Gluon

 • English: Quark-Gluon Plasma (Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology)
 • Tác giả: Kohsuke Yagi, Tetsuo Hatsuda, Yasuo Miake
 • Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý Plasma nhiệt hạch

Vật lý Plasma nhiệt hạch

 • English: Fusion Plasma Physics (Physics Textbook)
 • Tác giả: Weston M. Stacey
 • Nhà xuất bản: Wiley-VCH

Nhận sách qua mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com

Xem chi tiết trước khi tải

Nhập môn vật lý plasma không gian

Nhập môn vật lý plasma không gian

 • English: Physics of Space Plasmas: An Introduction
 • Tác giả:  George K. Parks
 • Nhà xuất bản: Westview Press

Tải: link1 (password: gigapedia.org), link2, link3 (password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Khoa học plasma: từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng kĩ thuật

Khoa học plasma: từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng kĩ thuật

 • English: Plasma Science: From Fundamental Research to Technological Applications (Physics in a New Era)
 • Tác giả: Panel on Opportunities in Plasma Science and Technology
 • Nhà xuất bản: National Academy Press

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Sóng Plasma

Sóng Plasma (xuất bản lần II)

 • English: Plasma Waves, 2nd Edition (Series in Plasma Physics)
 • Tác giả: Donald Gary Swanson
 • Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý Plasma Quark-gluon

Vật lý Plasma Quark - gluon

 • English: The physics of the quark-gluon plasma
 • Tác giả: Berndt
 • Nhà xuất bản:

Tải: link1 (password: twilightzone), link2 (password: twilightzone), link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Sổ tay kĩ thuật xử lí Plasma

Sổ tay kĩ thuật xử lý Plasma: Cơ bản, ăn mòn, ngưng tụ, và tương tác bề mặt

 • English: Handbook of Plasma Processing Technology : Fundamentals, Etching, Deposition, and Surface Interactions (Materials Science and Process Technology)
 • Tác giả:  Stephen M. Rossnagel Jerome J. Cuomo William D. Westwood
 • Nhà xuất bản: Noyes Publications

Tải: link1 (pass: gigapedia.org), link2, link3 (password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Động lực học Plasma

Động lực học Plasma

 • English: Plasma Dynamics (Oxford Science Publications)
 • Tác giả: R. O. Dendy
 • Nhà xuất bản: Oxford University Press, USA

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Quang phổ phân cực Plasma

Quang phổ phân cực Plasma

 • English:Plasma Polarization Spectroscopy (Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma Physics) (Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma Physics)
 • Tác giả: Takashi Fujimoto, Atsushi Iwamae
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1 (pass: ebooksclub.org)
, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Phổ kế khối nguồn Plasma

Phổ kế khối nguồn Plasma

 • English: Plasma Source Mass Spectrometry : Current Trends and Future Developments (Special Publications)
 • Tác giả: J G Holland D R Bandura
 • Nhà xuất bản: Royal Society of Chemistry

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Plasma và chất lỏng

Plasma và chất lỏng

 • English: Plasmas and Fluids (Physics Through the 1990s: A Series)
 • Tác giả: Panel on the Physics of Plasmas and Fluids, Physics Survey Committee, Board on Physics and Astronomy
 • Nhà xuất bản: National Academies Press

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vận chuyển và hình thành cấu trúc trong Plasma

Vận chuyển và hình thành cấu trúc trong Plasma

 • English: Transport and Structural Formation in Plasmas (Plasma Physics Series)
 • Tác giả: K. Itoh S. I. Itoh A. Fukuyama
 • Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Tải: link1(pass: gigapedia.org) , link2, link3 (password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải