Truy cập toàn bộ thư mục tại đây: https://docs.google.com/folder/d/0Bw5sTGnTS7NhZG1xRlNTWWFzVms/edit

Giáo trình vật lí màng mỏng dùng cho học viên cao học ngành quang điện tử đại học khoa học tự nhiên

 • English: Thinfilm Deposition. Principles and practice
 • Người dịch: GS.TS. Nguyễn Hữu Chí

 • Nhà xuất bản: Mc Graw-Hill

Link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Khoa học màng mỏng

Khoa học màng mỏng

Link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Giới thiệu quy trình bề mặt và màng mỏng

Giới thiệu quy trình bề mặt và màng mỏng


Link1, link2, link3, link4(password: gigle.ws), link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý phổ quang học màng mỏng

Vật lý phổ quang học màng mỏng: Giới thiệu

 

Link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Sổ tay kĩ thuật lắng tụ cho màng mỏng và lớp bao phủ

Sổ tay kĩ thuật lắng tụ cho màng mỏng và lớp bao phủ

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Màng mỏng điện môi cho vi điện tử cao cấp Màng mỏng điện môi cho vi điện tử cao cấp

 

Tải: link1, link2, link3 (password: gigle.ws ) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Điện trở suất của màng mỏng kim loại

Điện trở suất của màng mỏng kim loại

Tải: link1, link2(password: gigle.ws), link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

 
 • English:

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản:

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

 
 • English:

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản:

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

 
 • English:

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản:

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải