Lí thuyết trường

Lí thuyết trường: Cơ sở, hiện đại

  • English: Field Theory: A Modern Primer
  • Tác giả: Pierre Ramond
  • Nhà xuất bản: Benjamin-Cummings Publishing Company

Tải: link1 (pass: gigapedia.org
) , link2 (pass: gigapedia.org), link3 (password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết trường

Lí thuyết trường, những nhóm tái chuẩn hóa và hiện tượng tới hạn

  • English: Field Theory, the Renormalization Group and Critical Phenomena
  • Tác giả: Daniel J. Amit
  • Nhà xuất bản: World Scientific Pub Co Inc

Tải: link1, link2, link3 (pass: gigapedia.org), link4 (password: twilightzone) , link5

Xem chi tiết trước khi tải