Duyệt cả thư mục tại địa chỉ: https://docs.google.com/folder/d/0Bw5sTGnTS7NhSWY4eWt3UmxDU3c/edit
Nhập môn lí thuyết dây

Nhập môn lí thuyết dây

  • English: A First Course in String Theory
  • Tác giả: Barton Zwiebach
  • Nhà xuất bản:

Tải: link1, link2, link3 (pass: gigapedia.org), link4 (Password: physicsbooks.info) , link5 (password: twilightzone)

Xem chi tiết trước khi tải

Các bài giảng lí thuyết dây

Các bài giảng lí thuyết dây

  • English: Lectures on String Theory
  • Tác giả: Lust D., Theisen S.
  • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1 (pass: gigapedia.org) , link2, link3 ( password: twilightzone), link4 ( password: twilightzone) , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết dây và lí thuyết M

Giới thiệu về lí thuyết dây và lí thuyết M

Tải: link1, link2, link3 (Password: physicsbooks.info) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải