Lí thuyết trường Gauge

Lí thuyết trường Gauge

  • English: Gauge Field Theories (Cambridge Monographs on Mathematical Physics)
  • Tác giả: Stefan Pokorski
  • Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Tải: link1, link2 (password: gigle.ws) , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết trường Gauge trong vật chất cô đặc

Lí thuyết trường Gauge trong vật chất cô đặc

  • English: Gauge Fields in Condensed Matter
  • Tác giả: Hagen Kleinert
  • Nhà xuất bản: World Scientific Pub Co Inc

Tải: link1 (Password: physicsbooks.info) , link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết Gauge cho  tương tác yếu

Lí thuyết Gauge cho tương tác yếu

  • English: Gauge Theory of Weak Interactions
  • Tác giả: Walter Greiner W. Greiner B. Muller
  • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1 (pass: gigapedia.org), link2 (Password: physicsbooks.info) , link3, link4, link5 ( password: twilightzone)

Xem chi tiết trước khi tải