Khí động lực học máy bay

Khí động lực học máy bay (xuất bản lần III)

  • English: Model Aircraft Aerodynamics, (3rd Ed.)
  • Tác giả: Martin Simmons
  • Nhà xuất bản: Argus Books

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Khí động lực học siêu âm

Khí động lực học siêu thanh: giới thiệu lí thuyết

  • English: Supersonic Aerodynamics: A Theoretical Introduction, (1st Ed.)
  • Tác giả: Edward R. C. Miles
  • Nhà xuất bản: McGraw-Hill Book Company, Inc., New York

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải