Bài toán ba hạt

Bài toán ba hạt

 • English: The Three-Body Problem
 • Tác giả: Mauri Valtonen, Hannu Karttunen
 • Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Tải:link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý hệ nhiều hạt

Vật lý hệ nhiều hạt (xuất bản lần II)

 • English: Many-Particle Physics, 2nd edition (Physics of Solids and Liquids)
 • Tác giả: Gerald D. Mahan
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải:link1 (password: gigapedia.org), link2 (pass: gigapedia.org), link3 (Password: physicsbooks.info) , link4, link5 (password: twilightzone)

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý hệ nhiều hạt

Vật lý hệ nhiều hạt

 • English: Many-body physics (lecture notes, 2007)
 • Tác giả: Piers Coleman
 • Nhà xuất bản:

Tải:link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý hệ nhiều hạt

Tương tác nhiều nguyên tử trong chất rắn

 • English: Many-atom Interactions in Solids (Springer Proceedings in Physics)
 • Tác giả: R. Nieminen, M. Puska, M. Manninen
 • Nhà xuất bản: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K

Tải:link1 (password: gigapedia.org) , link2 (password: gigapedia.org) , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết lượng tử của hệ nhiều hạt

Lí thuyết lượng tử của hệ nhiều hạt

 • English: Quantum Theory of Many-Particle Systems
 • Tác giả: Alexander L. Fetter
 • Nhà xuất bản: Dover Publications

Tải:link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Động lực học hệ nhiều hạt

Động lực học hệ nhiều hạt (xuất bản lần III)

 • English: Dynamics of Multibody Systems, Third Edition
 • Tác giả: Ahmed A. Shabana
 • Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Tải:link1, link2, link3 (password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Phương pháp toán học của lí thuyết trường lượng tử nhiều hạt

Phương pháp toán học của lí thuyết trường lượng tử nhiều hạt

 • English: Mathematical Methods of Many-Body Quantum Field Theory (Research Notes in Mathematics Series)
 • Tác giả: Detlef Lehmann
 • Nhà xuất bản: Chapman & Hall/CRC

Tải:link1, link2, link3 (password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý hệ nhiều hạt

Tán xạ lượng tử nhiều hạt trong trường từ không đổi

 • English: Multiparticle Quantum Scattering in Constant Magnetic Fields
 • Tác giả: Christian Gerard, Izabella Aba
 • Nhà xuất bản: American Mathematical Society

Tải:link1 (password: gigapedia.org) , link2 (password: gigapedia.org) , link3 (password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải