Vật lý thiết bị giếng lượng tử

Vật lý thiết bị giếng lượng tử (Thư viện nghành vật lý chất rắn và công nghệ)

  • English: Physics Of Quantum Well Devices (Solid-State Science and Technology Library)
  • Tác giả: B. R. Nag
  • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1 (password : nht), link2 (password : nht), link3 ( password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Photodetector hồng ngoại giếng lượng tử

Photodetector hồng ngoại giếng lượng tử

  • English: Quantum Well Infrared Photodetectors (Springer Series in Optical Sciences)
  • Tác giả: Harald Schneider, Hui Chun Liu
  • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải