Cách tử nhiễu xạ và ứng dụng

Cách tử nhiễu xạ và ứng dụng (khoa quang học )

 • English: Diffraction Gratings and Applications (Optical Engineering)
 • Tác giả: Loewen
 • Nhà xuất bản: CRC

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Thiết bị hiệu ứng Hall

Thiết bị hiệu ứng Hall (xuất bản lần II)

 • English: Hall Effect Devices, Second Edition (Series in Sensors)
 • Tác giả: R.S. Popovic
 • Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Detector hạt

Detector hạt (xuất bản lần II)

 • English: Particle Detectors, 2nd edition (Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology)
 • Tác giả:  Claus Grupen, Boris Shwartz
 • Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Kính hiển vi đầu dò quét

Kính hiển vi đầu dò quét: ứng dụng trong khoa học và kĩ thuật

 • English: Scanning Probe Microscopes: Applications in Science and Technology
 • Tác giả: K.S. Birdi
 • Nhà xuất bản: CRC

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Sự hình thành kính hiển vi electron

Sự hình thành kính hiển vi electron

 • English: The Growth of Electron Microscopy, Volume 96 (Advances in Imaging and Electron Physics)
 • Tác giả: Peter W. Hawkes, Tom Mulvey, Benjamin Kazan
 • Nhà xuất bản: Academic Press

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Kính hiển vi electron: nguyên lí và cơ sở

Kính hiển vi electron: nguyên lí và cơ sở

 • English: Electron Microscopy: Principles and Fundamentals
 • Tác giả: S. Amelinckx, Dirk van Dyck, J. van Landuyt, Gustaaf van Tendeloo
 • Nhà xuất bản: Wiley-VCH

Tải: link1, link2, link3 (password: gigle.ws ), link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Sổ tay kĩ thuật lắng tụ phún xạ: nguyên lí, kĩ thuật và ứng dụng

Sổ tay kĩ thuật lắng tụ phún xạ: nguyên lí, kĩ thuật và ứng dụng

 • English: Handbook of Sputter Deposition Technology: Principles, Technology and Applications (Materials Science and Process Technology Series)
 • Tác giả: Kiyotaka Wasa, Shigeru Haber
 • Nhà xuất bản: William Andrew

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Nguyên lí làm việc của Radar

Nguyên lí Radar

 • English: Radar Principles
 • Tác giả: Peyton Z. Peebles
 • Nhà xuất bản: Wiley-Interscience

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tokamak

Tokamak

 • English: Tokamaks (The International Series of Monographs on Physics)
 • Tác giả: John Wesson
 • Nhà xuất bản: Oxford University Press, USA

Tải: link1 (password: gigapedia.org), link2 (pass: gigapedia.org
) , link3, link4 (password: twilightzone) , link5 (password: twilightzone)

Xem chi tiết trước khi tải

Kính hiển vi điện tử truyền qua

Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)và phổ nhiễu xạ của vật liệu

 • English: Transmission Electron Microscopy and Diffractometry of Materials
 • Tác giả: Brent Fultz, James Howe
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Kính hiển vi đầu dò quét

Kính hiển vi đầu dò quét: kĩ thuật ở cấp độ nguyên tử bằng lực và dòng điện

 • English:Scanning Probe Microscopy: Atomic Scale Engineering by Forces and Currents (NanoScience and Technology)
 • Tác giả:Adam Foster, Werner Hofer
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1(pass: nht
) , link2 (pass: nht
) , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Kính hiển vi điện tử Auger quét

Kính hiển vi điện tử Auger quét

 • English:Scanning Auger Electron Microscopy
 • Tác giả: Martin Prutton, Mohamed M. El Gomati
 • Nhà xuất bản: Wiley

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải