Duyệt cả thư mục: https://docs.google.com/folder/d/0Bw5sTGnTS7NhekxFdHY0R1FJOVU/edit
Điện động lực học học lượng tử

Điện động lực học lượng tử

 • English: Quantum electrodynamics
 • Tác giả: E.M.Lifshitz
 • Nhà xuất bản: Pergamon press

Tải: link1 (password: mientayvietnam), link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Điện động lực học lượng tử

Điện động lực học lượng tử

 • English:Quantum Electrodynamics (Advanced Book Classics)
 • Tác giả: Richard Phillips Feynman, Feynman
 • Nhà xuất bản: Westview Press

Tải: link1, link2 (password: twilightzone) , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Điện động lực học lượng tử

Điện động lực học lượng tử (xuất bản lần IV)

 • English: Quantum Electrodynamics (4th edition)
 • Tác giả: Walter Greiner, Joachim Reinhardt
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Điện động lực học lượng tử

Điện động lực học lượng tử

 • English: Quantum Electrodynamics
 • Tác giả: Joachim Reinhardt - Walter Greiner
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1_1(phần I), link1_2 (phần II), link2 (Password: physicsbooks.info) , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Điện động lực học lượng tử

Điện động lực học lượng tử: Các bài giảng vật lí lí thuyết của Gribov

 • English: Quantum Electrodynamics: Gribov Lectures on Theoretical Physics (Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology)
 • Tác giả: V. N. Gribov, J. Nyiri
 • Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Tải: link1(password: gigapedia.org) , link2 (password: gigapedia.org) , link3 (Password: physicsbooks.info) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Điện động lực học lượng tử của trường mạnh

Điện động lực học lượng tử của trường mạnh: Cùng với sự giới thiệu về cơ học lượng tử tương đối tính hiện đại

 • English: Quantum Electrodynamics of Strong Fields: With an Introduction into Modern Relativistic Quantum Mechanics (Texts and Monographs in Physics)
 • Tác giả: Walter Greiner B. Muller J. Rafelski
 • Nhà xuất bản:

Tải: link1, link2 (password: gigapedia.org
) , link3 (Password: physicsbooks.info) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Photon và nguyên tử - Giới thiệu điện động lực học lượng tử

Photon và nguyên tử - Giới thiệu điện động lực học lượng tử

 • English: Photons and Atoms - Introduction to Quantum Electrodynamics (Wiley Professional)
 • Tác giả: Claude Cohen-Tannoudji
 • Nhà xuất bản: Wiley-Interscience

Tải: link1, link2, link3 (pass: gigapedia.org), link4, link5 ( password: twilightzone) , link6

Xem chi tiết trước khi tải