mientayvn
Truy cập toàn bộ thư mục tại đây: https://docs.google.com/folder/d/0Bw5sTGnTS7NhbUFqNF9VSnpCSTQ/edit
Vật lý nano và công nghệ nano: giới thiệu các khái niệm hiện đại trong khoa học nano

Vật lý nano và công nghệ nano: Giới thiệu các khái niệm hiện đại trong khoa học nano (sách giáo khoa vật lý)

 • English: Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience (Physics Textbook)
 • Tác giả: Edward L. Wolf
 • Nhà xuất bản: Wiley-VCH

Tải: link1_1 (phần I), link1_2 (phần II), link2, link3 (password: twilightzone), link4 (password: gigle.ws )

Xem chi tiết trước khi tải

Khoa học và công nghệ nano; những cấu trúc và hiện tượng mới

Khoa học và công nghệ nano; những cấu trúc và hiện tượng mới

 • English: Nano Science and Technology; Novel Structures and Phenomena
 • Tác giả: Ping Sheng
 • Nhà xuất bản:

Tải: link1 (password: gigapedia.org ), link2, link3

Xem chi tiết trước khi tải

Giới thiệu công nghệ nano

Giới thiệu công nghệ nano

 • English: Introduction to Nanotechnology
 • Tác giả: Henrik Bruus
 • Nhà xuất bản:

Tải: link1, link2, link3

Xem chi tiết trước khi tải

Công nghệ nano

Công nghệ nano: giới thiệu kĩ thuật chế tạo cấu trúc nano

 • English: Nanotechnology: An Introduction to Nanostructuring Techniques, Second Edition
 • Tác giả: Michael Köhler, Wolfgang Fritzsche
 • Nhà xuất bản: Wiley-VCH

Tải: link1 (pass:tFna3527318712.rar) , link2 (pass: tFna3527318712.rar) , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tổng hợp, tính chất và ứng dụng của vật liệu nano Oxit

Tổng hợp, tính chất, và ứng dụng của vật liệu nano Oxit

 • English: Synthesis, Properties, and Applications of Oxide Nanomaterials
 • Tác giả: José A. Rodriguez, Marcos Fernández-García
 • Nhà xuất bản: Wiley-Interscience

Tải: link1, link2_1 (phần I), link2_2 (phần II), link3

Xem chi tiết trước khi tải

Cấu trúc nano bán dẫn cho những ứng dụng quang điện tử

Cấu trúc nano bán dẫn cho những ứng dụng quang điện tử

 • English: Semiconductor Nanostructures for Optoelectronic Applications (Artech House Semiconductor Materials and Devices Library)
 • Tác giả: Todd Steiner
 • Nhà xuất bản: Artech House Publishers

Tải: link1, link2, link3, link4 (Password: physicsbooks.info), link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tiếp xúc dị thể bán dẫn và cấu trúc nano

Tiếp xúc dị thể bán dẫn và cấu trúc nano

 • English:Semiconductor Heterojunctions and Nanostructures (Nanoscience & Technology)
 • Tác giả: Omar Manasreh
 • Nhà xuất bản: McGraw-Hill Professional

Tải: link1, link2, link3 (password: twilightzone ) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Công nghệ nano: tính toán cơ bản cho kĩ sư và nhà khoa học

Công nghệ nano: tính toán cơ bản cho kĩ sư và nhà khoa học

 • English: Nanotechnology: Basic Calculations for Engineers and Scientists
 • Tác giả: Louis Theodore
 • Nhà xuất bản: Wiley-Interscience

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Bán dẫn và tinh thể nano kim loại

Bán dẫn và tinh thể nano kim loại (khoa quang học)

 • English: Semiconductor and Metal Nanocrystals (Optical Engineering)
 • Tác giả: Victor I. Klimov
 • Nhà xuất bản: CRC

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Công nghệ nano: lí thuyết và xây dựng mô hình

Công nghệ nano: lí thuyết và xây dựng mô hình

 • English: Nanostructures: Theory and Modelling (NanoScience and Technology)
 • Tác giả: C. Delerue, M. Lannoo
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3, link4, link5 (Password: physicsbooks.info)

Xem chi tiết trước khi tải

Khoa học nano và công nghệ sinh học dựa trên photon ánh sáng

Khoa học nano và công nghệ sinh học nano dựa trên photon ánh sáng

 • English: Photon-based Nanoscience and Nanobiotechnology (NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry)
 • Tác giả: Jan J. Dubowski, Stoyan Tanev
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Phonon trong cấu trúc nano

Phonon trong cấu trúc nano

 • English: Phonons in Nanostructures
 • Tác giả: Michael A. Stroscio, Mitra Dutta
 • Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Tải: link1, link2, link3 (password: gigle.ws) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Cấu trúc nano tuần hoàn

Cấu trúc nano tuần hoàn

 • English: Periodic Nanostructures (Developments in Fullerene Science)
 • Tác giả: Mircea V. Diudea, Csaba L. Nagy
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Cấu trúc nano hữu cơ

Cấu trúc nano hữu cơ

 • English: Organic Nanostructures
 • Tác giả: Jerry L. Atwood, Jonathan W. Steed
 • Nhà xuất bản: Wiley-VCH

Tải: link1, link2, link3, link4 (password: gigle.ws) , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Cấu trúc nano vô cơ và hữu cơ

Cấu trúc nano vô cơ và hữu cơ

 • English: Organic And Inorganic Nanostructures (Atrech House Mems)
 • Tác giả: Alexei Nabok
 • Nhà xuất bản: Artech House Publishers

Tải: link1(pass: tFORANIN.rar)
, link2 (pass: tFORANIN.rar ), link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Ống nano và dây nano

Ống nano và dây nano

 • English: Nanotubes and Nanowires (RSC Nanoscience & Nanotechnology)
 • Tác giả: C. N. R. Rao, A. Govindaraj
 • Nhà xuất bản: Royal Society of Chemistry

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Ống nano và dây nano

Ống nano và dây nano

 • English:Nanotubes and Nanofibers (Advanced Materials)
 • Tác giả: Yury Gogotsi (Editor)
 • Nhà xuất bản: CRC

Tải: link1_1 (phần I), link1_2 (phần 2), link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Công nghệ nano và điện tử nano: vật liệu, thiết bị, và kĩ thuật đo

Công nghệ nano và điện tử nano: vật liệu, thiết bị, và kĩ thuật đo

 • English: Nanotechnology and Nanoelectronics: Materials, Devices, Measurement Techniques
 • Tác giả:W.R. Fahrner (Editor)
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3 (password: gigle.ws), link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Công nghệ nano cho vi điện tử và quang điện tử

Công nghệ nano cho vi điện tử và quang điện tử

 • English: Nanotechnology for Microelectronics and Optoelectronics (European Materials Research Society Series)
 • Tác giả: Jose Martinez-Duart, Raul J. Martin-Palmer, Fernando Agullo-Rueda
 • Nhà xuất bản: Elsevier Science

Tải: link1 (pass: gigapedia.org ), link2 (password: twilightzone) , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Cấu trúc nano trong điện tử và photonic

Cấu trúc nano trong điện tử và photonic

 • English: Nanostructures In Electronics And Photonics
 • Tác giả: Faiz Rahman
 • Nhà xuất bản: Pan Stanford Publishing

Tải: link1 , link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật liệu cấu trúc nano: tính chất, những ứng dụng tiềm năng

Vật liệu cấu trúc nano: tính chất, những ứng dụng tiềm năng

 • English: Nanostructured Materials: Processing Properties, and Potential Applications
 • Tác giả: C. Koch
 • Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Tải: link1 , link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Khoa học nano: công nghệ nano và vật lý nano

Khoa học nano: công nghệ nano và vật lý nano

 • English: Nanoscience: Nanotechnologies and Nanophysics
 • Tác giả: Claire Dupas (Editor), Philippe Houdy (Editor), Marcel Lahmani (Editor)
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1 , link2, link3 (Password: physicsbooks.info )

Xem chi tiết trước khi tải

Khoa học nano

Khoa học nano

 • English: Nanoscale Science
 • Tác giả: Jones; Falvo;Taylor;Broadwell
  en
 • Nhà xuất bản: NSTA Press

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Thiết bị nano: cơ bản và ứng dụng

Thiết bị nano: cơ bản và ứng dụng

 • English: Nanoscale Devices - Fundamentals and Applications (NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry)
 • Tác giả: Rudolf Gross, Anatolie Sidorenko, Lenar Tagirov
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3_1 (phần I), link3_2 (phần II), link3_3 (phần 3), link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Hạt nano và màn mỏng nano

Hạt nano và màn mỏng nano: Cách chế tạo, mô tả đặc tính và ứng dụng

 • English: Nanoparticles and Nanostructured Films: Preparation, Characterization and Applications
 • Tác giả:Janos H. Fendler
 • Nhà xuất bản: Wiley-VCH

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Cấu trúc nano từ tính

Cấu trúc nano từ tính

 • English: Magnetic Nanostructures (Springer Series in Materials Science)
 • Tác giả: B. Aktas (Editor), L. Tagirov (Editor), F. Mikailov (Editor)
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3_1 (phần I), link3_2 (phần II), link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Phân tử và điện tử học nano:Phân tích, thiết kế, và mô phỏng

Phân tử và điện tử học nano: Phân tích, thiết kế và mô phỏng

 • English: Molecular and Nano Electronics: Analysis, Design and Simulation, Volume 17 (Theoretical and Computational Chemistry)
 • Tác giả: Jorge M. Seminario
 • Nhà xuất bản: Elsevier Science

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Sổ tay kính hiển vi dùng trong công nghệ nano

Sổ tay kính hiển vi dùng trong công nghệ nano

 • English:Handbook of Microscopy for Nanotechnology (Nanostructure Science & Technology)
 • Tác giả: Nan Yao, Zhong L. Wang
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3, link4 (password: gigle.ws ), link5

Xem chi tiết trước khi tải

Công nghệ nano môi trường

Công nghệ nano môi trường

 • English: Environmental Nanotechnology
 • Tác giả: Mark Wiesner, Jean-Yves Bottero
 • Nhà xuất bản: McGraw-Hill Professional

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Từ điển bách khoa khoa học và công nghệ nano

Từ điển bách khoa khoa học và công nghệ nano

 • English : Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology: Six Volume Set
 • Tác giả: Cristian Contescu, Karol Putyera
 • Nhà xuất bản: CRC
Tải: link1_1 (phần I) , link1_2(phần II) ; link2; link3; link4
Từ điển bách khoa khoa học và công nghệ nano

Từ điển bách khoa khoa học và công nghệ nano

 • English: Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Volumes 1-10
 • Tác giả: Richard (FWD) Smalley
 • Nhà xuất bản: American Scientific Publishers

Tải: link1_1 (phần I), 1_2 (phần II), 1_3(phần III), 1_4 (phần IV), 1_5 (phần V); link2_1 (phần I) , link2_2 (phần II) , link2_3 (phần III) , link2_4(phần IV)

Xem chi tiết trước khi tải