mien tay viet nam
Cộng hưởng spin-electron: phân tích và diễn giải

Cộng hưởng spin-electron: phân tích và diễn giải

  • English: Electron Spin Resonance: Analysis and Interpretation
  • Tác giả: P. Rieger
  • Nhà xuất bản: Royal Society of Chemistry

Tải: link1, link2, link3 (password: twilightzone )

Xem chi tiết trước khi tải

Cộng hưởng spin-electron và những hiện tượng có liên quan trong cấu trúc thấp chiều

Cộng hưởng spin-electron và những hiện tượng có liên quan trong cấu trúc thấp chiều

  • English: Electron Spin Resonance and Related Phenomena in Low-Dimensional Structures (Proof)
  • Tác giả: Marco Fanciulli
  • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2

Xem chi tiết trước khi tải

Phổ cộng hưởng spin-electron của các nguyên tố hữu cơ

Phổ cộng hưởng spin-electron của các nguyên tố hữu cơ

  • English: Electron Spin Resonance Spectroscopy for Organic Radicals
  • Tác giả: Fabian Gerson Walter Huber
  • Nhà xuất bản: Wiley-VCH

Tải: link1 (Password : ebooksclub.org)

Xem chi tiết trước khi tải