mientayvn
Động lực học chất lưu

Cơ học chất lưu

 • English: Fluid Dynamics
 • Tác giả: D.E. Rutherford
 • Nhà xuất bản: Oliver and Boyd/Interscience Publishers Inc

Tải: Link1

Xem chi tiết trước khi tải

cơ học chất lưu

Nhập môn cơ học chất lưu (xuất bản lần 6)

 • English:Introduction to Fluid Mechanics 6th Edition
 • Tác giả: Robert W. Fox, Alan T. McDonald, Philip J. Pritchard
 • Nhà xuất bản: John Wiley & Sons Inc

Tải: link2

Xem chi tiết trước khi tải

Cơ học chất lưu

Cơ học chất lưu (xuất bản lần 3)

 • English:Fluid Mechanics
 • Tác giả: Ira M. Cohen, Pijush K. Kundu
 • Nhà xuất bản: Academic Press

Tải: link1, link2 (password: twilightzone)

Xem chi tiết trước khi tải

cơ học chất lưu

Nhập môn cơ học chất lưu

 • English:Introduction to Fluid Mechanics
 • Tác giả:Edward J. Shaughnessy, Ira M. Katz, James P. Schaffer
 • Nhà xuất bản: Oxford University Press, USA

Tải: Link1, link2 ( password: twilightzone)

Xem chi tiết trước khi tải

Cơ học chất lưu

Cơ học chất lưu

 • English: Mechanics of Fluids
 • Tác giả: Bernard Massey
 • Nhà xuất bản:

 

Tải: link2, link3, link4, link5 (Password: physicsbooks.info ), link6 , link7

Xem chi tiết trước khi tải

Động lực học chất lưu

Động lực học chất lưu hiện đại, phần I

 • English: Modern Fluid Dynamics; Volume1
 • Tác giả: N Curle
 • Nhà xuất bản: Van Nostrand

Tải: Link1

Xem chi tiết trước khi tải

Cơ học chất lưu

Cơ học chất lưu

 • English: Physical Fluid Dynamics
 • Tác giả: D. J. Tritton
 • Nhà xuất bản: Oxford University Press, USA

Tải: Link1, link2

Xem chi tiết trước khi tải

Phương pháp phần tử xác định trong cơ học chất lưu

Phương pháp phần tử xác định trong cơ học chất lưu (xuất bản lần 6)

 • English: The Finite Element Method for Fluid Dynamics
 • Tác giả: O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, P. Nithiarasu
 • Nhà xuất bản: Butterworth-Heinemann

Tải: Link1, link2

Xem chi tiết trước khi tải

Động lực học chất lưu

Động lực học chất lưu: phần A (phương pháp thực nghiệm trong vật lý)

 • English:Fluid Dynamics ~ Part A (Experimental Methods in the Physical Sciences)
 • Tác giả: R. J. Emrich
 • Nhà xuất bản: Academic Pr

Tải: Link1

Xem chi tiết trước khi tải

Động lực học chất lưu

Động lực học chất lưu: phần B (phương pháp thực nghiệm trong vật lý)

 • English: Fluid Dynamics ~ Part B(Experimental Methods in the Physical Sciences)
 • Tác giả: R. J. Emrich
 • Nhà xuất bản: Academic Pr

Tải: link1

Xem chi tiết trước khi tải