mientayvn
Bán dẫn vô định hình

Bán dẫn vô định hình (xuất bản lần II- chủ đề vật lý ứng dụng)

  • English: Amorphous Semiconductors, 2nd Edition (Topics in applied physics, vol. 36)
  • Tác giả: M. H. Brodsky
  • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2 (password: gigapedia.org), link3 ( password: gigapedia.org ), link4 (password: twilightzone ) , link5 ( password: twilightzone )

Xem chi tiết trước khi tải

Bán dẫn vô định hình

Vật lý vật liệu vô định hình

  • English: Physics of Amorphous Materials
  • Tác giả:S.R. Elliott
  • Nhà xuất bản: Longman

Tải: link1_1 (phần I), link1_2 (phần II), link2, link3 (password: twilightzone )

Xem chi tiết trước khi tải

Tính chất của Cacbon vô định hình

Tính chất của Cacbon vô định hình

  • English: Properties of Amorphous Carbon (EMIS Datareviews)
  • Tác giả: S.R.P. Silva
  • Nhà xuất bản: INSPEC, Inc

Tải: link1

Xem chi tiết trước khi tải