mientayvn
Chấm lượng tử

Chấm lượng tử

 • English: Quantum Dots: Fundamentals, Applications, and Frontiers : Proceedings of the NATO ARW on Quantum Dots: Fundamentals, Applications and Frontiers, Crete, ... II: Mathematics, Physics and Chemistry) 2005-08
 • Tác giả: Bruce A. Joyce (Editor), Pantelis C. Kelires (Editor), Anton G. Naumovets (Editor), Dimitri D. Vvede
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1

Xem chi tiết trước khi tải

Chấm lượng tử

Chấm lượng tử (chủ đề chọn lọc trong điện tử và hệ thống)

 • English: Quantum Dots (Selected Topics in Electronics and Systems, Vol. 25)
 • Tác giả: E. Borovitskaya, Michael Shur
 • Nhà xuất bản: World Scientific Publishing Company

Tải: link1, link2, link3 (password: twilightzone )

Xem chi tiết trước khi tải

Chấm lượng tử

Chấm lượng tử

 • English: Quantum Dots
 • Tác giả: T. Chakraborty
 • Nhà xuất bản: Elsevier Science

Tải: link1 (pass: giga ), link2 (pass: giga) , link3 (password: gigapedia.org ), link4 ( password: twilightzone) , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tính chất quang học của chấm lượng tử bán dẫn

Tính chất quang học của chấm lượng tử bán dẫn

 • English: Optical Properties of Semiconductor Quantum Dots (Springer Tracts in Modern Physics)
 • Tác giả: Ulrike Woggon
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2

Xem chi tiết trước khi tải

Chấm lượng tử

Chấm lượng tử - con đường đến với vật lý nano

 • English: Quantum Dots: A Doorway to Nanoscale Physics (Lecture Notes in Physics)
 • Tác giả: W. D. Heiss
 • Nhà xuất bản:

Tải: link1, link2, link3 (password: gigapedia.org), link4(Password: physicsbooks.info), link5

Xem chi tiết trước khi tải

Chấm lượng tử: Cơ bản, ứng dụng và những khái niệm mới

Chấm lượng tử: Cơ bản, ứng dụng và những khái niệm mới

 • English: Single Quantum Dots: Fundamentals, Applications and New Concepts (Topics in Applied Physics)
 • Tác giả: Peter Michler
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2

Xem chi tiết trước khi tải

Spin hạt nhân trong chấm lượng tử

Spin hạt nhân trong chấm lượng tử

 • English: Nuclear Spins in Quantum Dots
 • Tác giả: Sigurdur Ingi Erlingsson
 • Nhà xuất bản: Delft Univ Pr

Tải: link1, link2

Xem chi tiết trước khi tải