mientay
Cơ sở âm học

Cơ sở âm học (xuất bản lần IV)

  • English: Fundamentals of Acoustics
  • Tác giả: Lawrence E. Kinsler, Austin R. Frey, Alan B. Coppens, James V. Sanders
  • Nhà xuất bản: Wiley

Tải: link1, link2, link3, link4 (password: twilightzone), link5

Xem chi tiết trước khi tải

Âm học

Âm học

  • English: Acoustics (2006)
  • Tác giả: H. Kuttruff
  • Nhà xuất bản: Routledge

Tải: link1, link2 (password: twilightzone) , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Khoa học và ứng dụng của âm học

Khoa học và ứng dụng của âm học

  • English: The Science and Applications of Acoustics
  • Tác giả: Daniel R. Raichel
  • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2

Xem chi tiết trước khi tải