mientayvn.com
Chương 2: Phương pháp số Euler cho y'=f(x,y) và sự tổng quát hóa của nó | Phương trình vi phân
I | II | III | IV | V | VI | Ghi chép trên lớp (bản pdf) | Xem trên Youtube