mientayvn.com
Chương 12: Gradient, đạo hàm có hướng, mặt phẳng tiếp tuyến| Giải tích nhiều biến
I | II | III | IV | V | VI | Ghi chép trên lớp (bản pdf) | Xem trên Youtube