VII. CÁC QUY TRÌNH GIA CÔNG:

1.Tiện đường kính ngoài (turning):Dinh huong

Quy trình này do dao turning thực hiện.

2.Vạt mặt (Face cut), tiện đường kính ngoài:

Đầu tiên, bạn sẽ thấy dao turning vạt mặt phôi, sau đó nó mới tiện đường kính ngoài. Quy trình vạt mặt nhằm mục đích làm cho bề mặt nhẵn bóng để các quá trình gia công tiếp theo có thể tiến hành chính xác.

3.Tiện đường kính ngoài, làm ren ngoài (threading), tiện đường kính ngoài:

 

4. Khoan, vạt mặt (Face cut), tiện đường kính ngoài, doa lỗ bên trong (boring), cắt đứt (cut off):

5. Làm ren trong (taping): Video

  Dinh huong