Nhìn vào một chương trình của máy CNC, bạn sẽ thấy trong đó toàn là những câu lệnh với chữ G và M. Ta gọi chúng là mã G và mã M.

man_hinh_program.gif

Xem video:

Danh mục mã G và nhóm của chúng

Bảng mã G (cho loại máy 540S)