Chat với admin

mientayvn.com1

Quay về mục lục

Quay về mục trước

Bước tiếp theo

QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CỦA HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Đây là thời điểm quan trọng nhất, hồi hộp nhất. Hội đồng biên tập xem xét bản thảo của bạn lần cuối để quyết định có đăng hay không.
Đây là một thư chấp nhận từ tạp chí nghiên cứu vật lý laser Nga:


Đây là thư từ chối từ tạp chí vật lý châu Âu D:

Trong thư chấp nhận, họ cũng yêu cầu bạn gửi các file ảnh gốc cho họ. Ảnh gốc là các đồ thị, hình vẽ chưa qua xử lý, chưa được thêm chữ và tiêu đề vào. Do đó, trong quá trình soạn bản thảo, hãy giữ lại các file ảnh gốc.

Quay về mục lục

Quay về mục trước

Bước tiếp theo