Chat với admin

mientayvn.com1

Quay về mục lục

Quay về mục trước

Bước tiếp theo

BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN PHẢN BIỆN: LẦN 2
Bản hiệu chỉnh lần 1 được gửi lại cho các trọng tài. Nếu họ hoàn toàn hài lòng, thư chấp nhận sẽ được gửi đến cho bạn vào một ngày đẹp trời nào đó. Nếu họ thấy vẫn còn cần sửa đổi tiếp, họ sẽ thông báo với biên tập viên và biên tập viên sẽ chuyển lời  cho bạn.
Đây là bức thư yêu cầu hiệu chỉnh lần 2:Lần này người nhận xét đã đề nghị xuất bản nhưng họ vẫn yêu cầu sửa đổi thêm vài điểm cho hoàn hảo. Đây là các yêu cầu của họ trong tệp đính kèm:


Quay về mục lục

Quay về mục trước

Bước tiếp theo